การวิเคราะห์ต้นทุนต่อวันนอนผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังเสื่อมหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 13 โรงพยาบาลตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
พ.ต.ท.หญิง นันท์สภรณ์ สัมโมทย์
กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
บทคัดย่อ
 
เนื่องจากความจำกัดในเรื่องทรัพยากรและภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยจึงมี
ความสำคัญ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนเฉลี่ยต่อวันนอนของผู้ป่วยรโคกระดูกสันหลัง
เสื่อมของหอผู้ป่วยอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 13 โรงพยาบาลตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าลงทุน ต้นทุนค่าวัสดุสิ้นเปลือง/
สาธารณูปโภค และต้นทุนค่ารักษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel สถิติที่ใช้
ในการศึกษาคือสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิเคราะห์พบว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อ 1วันนอนของผู้ป่วยโรคโรคกระดูกสันหลังเสื่อมของหอผู้ป่วยอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 13 โรงพยาบาลตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เท่ากับ 5,786.74 บาท
อัตราส่วนของต้นทุนเป็นดังนี้ ต้นทุนค่าแรง: ต้นทุนค่าลงทุน : ต้นทุนค่าวัสดุสิ้นเปลือง/สาธารณูปโภค
เท่ากับ 40.12 : 50.85 : 9.03 จะพบว่าต้นทุนค่าลงทุนมีค่าสูงสุดเนื่องจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เปิด
ให้บริการมาเป็นเวลานาน 16 ปี แล้วห้องพักผู้ป่วยมีสภาพเก่า อุปกรณ์หลายอย่างชำรุด จึงมีค่าเสื่อมอาคาร
และค่าซ่อมสร้างมูลค่าสูง ซึ่งผู้บริหารทางการพยาบาล สามารถนำผลการศึกษานี้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การกำหนดอัตราค่าบริการพยาบาลและการวางแผนงบประมาณในการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่อไปใน
อนาคต และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่ารักษาที่ใช้จริงของโรคกระดูกสันหลังเสื่อมของหอผู้ป่วยอาคารเฉลิม
พระเกียรติ ร.9 ชั้น 13 กับการได้รับกรณีการจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมพบว่ามีค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนหน่วยงาน ได้เป็นติดลบนั้นคืนค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่เบิกคืนได้ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็น
 
ที่มา
สารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปี 2553, September-December ปีที่: 9 ฉบับที่ 3 หน้า 20-28
คำสำคัญ
Unit cost of length of stay, Patient care of l-spondylosis, Chalermphrakeit King by Rama IX, 13thfloor, ต้นทุนต่อ 1 วันนอน, ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังเสื่อม, หอผู้ป่วยอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 13