การคำนวณต้นทุนต่อรายของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของสถาบันธัญญารักษ์
อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทคัดย่อ
 
การศึกษาต้นทุนต่อรายในการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของสถาบันธัญญารักษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของต้นทุนทั้ง 5 องค์ประกอบ คือต้นทุนครุภัณฑ์ ต้นทุนวัสดุภัณฑ์ ต้นทุนค่าไฟฟ้า ต้นทุนน้ำประปาและต้นทุนผลตอบแทนบุคลากร โดยจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากทางสถาบันในรอบปีงบประมาณ 2545 ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนต่อรายของผู้ป่วยนอกประเภทยาเสพติดมีค่าเท่ากับ 349.10 บาท โดยมีต้นทุนค่าตอบแทนคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 48.4 ถัดมาคือต้นทุนน้ำประปาคิดเป็นร้อยละ 35.4 ถัดมาคือต้นทุนครุภัณฑ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.5 ที่เหลือคือต้นทุนไฟฟ้าร้อยละ 1.6 และต้นทุนวัสดุภัณฑ์มีสัดส่วนต่ำสุดร้อยละ 1.0 สำหรับต้นทุนต่อรายของผู้ป่วยในประเภทยาเสพติดมีค่าเท่ากับ 10,509.90 บาท โดยมีต้นทุนค่าตอบแทนคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 81.8 รองลงมาคือ ต้นทุนวัสดุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 15.0 ส่วนต้นทุนน้ำประปาและต้นทุนครุภัณฑ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.2 เท่ากัน ส่วนต้นทุนไฟฟ้ามีค่าต่ำสุดคิดเป็นร้อยละ 0.9 เท่านั้น ดังนั้น แนวทางปรับองค์ประกอบต้นทุนการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อความเหมาะสมในระยะยาวคือการกระจายภาระงานแก่บุคลากรเพื่อทำงานบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น
 
ที่มา
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2545, January-June ปีที่: 9 ฉบับที่ 1 หน้า 1-18