ขิงกับการป้องกันภาวะคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ส่องกล้องทางนรีเวชแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Kovitwanawong N*, Panichayupakaranant P, Preechavai C
Department of Anesthesiology, Faculty of medicine, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, 90110
บทคัดย่อ
Background and objectives : To study the efficacy of ginger in order to prevent nausea and vomiting in outpatients undergoing gynecologic laparoscopic procedure Material and methods : 100 outpatients ASA I and II undergoing gynecologic laparoscopic procedure were randomly into 4 groups, n = 25 in each group. The patients in group A received 2 capsules of ginger (1 capsule contain 0.5 g of ginger powder) 1 hour before the procedure (preoperative) and 2 capsules of placebo 30 minutes before discharge from a recovery room (postoperative), group B received 2 capsules of placebo preoperatively and 2 capsules of ginger postoperatively, group C received 2 capsules of ginger preoperatively and postoperatively and group D received 2 capsules of placebo preoperatively and postoperatively. The frequency of nausea and vomiting were evaluated in the recovery room and at 24 hours after the procedure. Results : There was a significant difference in the incidence of nausea between patients receiving ginger and a control group at 24 hours postoperatively, group A 2 (8%), group B1 (4%), group C7 (28%) and group D 10(40%). The incidence of nausea and vomiting in the recovery room and vomiting at 24 hours after the procedure was not significant. Conclusions : Ginger is effective to prevent nausea in outpatients undergoing gynecologic laparoscopic procedure
ที่มา
วิสัญญีสาร ปี 2547, October-December ปีที่: 30 ฉบับที่ 4 หน้า 146-152
คำสำคัญ
Ginger, gynecologic, laparoscopic procedure, postoperative nausea vomiting