การศึกษาเรื่องการเตรียมปากมดลูกให้นุ่มและถ่างขยายด้วยการให้ยา misoprostol ทางช่องคลอด
แสงชัย พฤทธิพันธุ์
ภาควิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, กทม 10400, ประเทศไทย
บทคัดย่อ
ที่มา
สารศิริราช ปี 2548, July ปีที่: 57 ฉบับที่ 7 หน้า 294-298