ประสิทธิผลของการฉีด haloperidol decanoate ทุก 4 และทุก 6 สัปดาห์ ในผู้ป่วยจิตเภท
วิญญู ชะนะกุล
Nakhonsawan Rajanagarindra Psychiatric Hospital
บทคัดย่อ
 
                การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลและผลข้างเคียงของการรักษาผู้ป่วยไทยโรคจิตเภท ด้วย haloperidol decanoate ฉีดทุก 4 สัปดาห์เปรียบเทียบกับ haloperidol decanoate ฉีดทุก 6 สัปดาห์ โดยเป็นการศีกษาไปข้างหน้าเป็นระยะเวลา 24 สัปดาห์ ในผู้ป่วยโรคจิตเภท 22 คน ซึ่งจะถูกจัดสรรแบบสุ่มให้ได้รับยาฉีด haloperidol decanoate ขนาด 100 มิลลิกรัม ทุก 4 สัปดาห์ หรือทุก 6 สัปดาห์ วัดประสิทธิผลการรักษาด้วยมาตรวัด Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) และวัดผลข้างเคียงโดยมาตรวัด UKU Side Effect Scale (ในสัปดาห์ที่ 12 และ 24) ผลการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างของอัตราการกลับป่วยและผลข้างเคียงในการฉีดยา haloperidol decanoate ทุก 4 สัปดาห์ และทุก 6 สัปดาห์
 
ที่มา
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ปี 2546, July-October ปีที่: 5 ฉบับที่ 3 หน้า 17-27
คำสำคัญ
Schizophrenia, ประสิทธิผล, โรคจิตเภท, Efficacy, ผลข้างเคียง, Haloperidol decanoate, Side effects