ต้นทุนรายหัวประชากรของบริการสุขภาพช่องปากในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เพ็ญแข ลาภยิ่ง
กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
บทคัดย่อ
                การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนรายหัวประชากรของบริการสุขภาพช่องปากในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้ข้อมูลต้นทุนและการใช้บริการสุขภาพช่องปากในปีงบประมาณ 2543 ของสถานบริการภาครัฐ 6 จังหวัด ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2544
                ภายใต้บริบทของการใช้บริการสุขภาพช่องปาก ณ อัตราการใช้บริการ 10.24 ต่อ 100 ประชากร และต้นทุนบริการเท่ากับ 413.60 บาท ต่อปีผู้รับบริการ 1 คน พบว่า ณ ราคาปี 2543 ต้นทุนบริการภาครัฐเท่ากับ 42.35 บาท ต่อประชากรต่อปี หากอัตราการใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ ต้นทุนบริการภาครัฐ ณ ราคาปี 2543 จะเพิ่มขึ้นอีก 4 บาทต่อคนต่อปี ดังนั้นหากมีการแยกวงเงินงบประมาณที่จัดสรรให้จังหวัดสำหรับบริการสุขภาพช่องปากมาจากบริการแพทย์ จำนวนเงินที่ควรจะเป็น 42.35 บาทต่อคนต่อปี ณ ราคาปี 2543 และหากสถานบริการภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสามารถตอบสนองประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ งบประมาณควรร่วมส่วนที่ประชาชนจ่ายเองด้วย เท่ากับ 64.43 บาทต่อคนต่อปี
 
ที่มา
วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปี 2545, January-June ปีที่: 7 ฉบับที่ 1 หน้า 7-19
คำสำคัญ
Unit oral cost, Per capita care cost, the Universal Coverage Scheme