การเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการแก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อด้วย atropine 3 ขนาด
Jearanorot A, Limpamas B*, ลักษมี ชาญเวชช์, วิรัตน์ วศินวงศ์
Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Prince of Songkhla University, Songkhla 90110
บทคัดย่อ
Objective : To evaluate the change in heart rate during the reversal of neuromuscular blockade by using 3 dosages of atropine in a mixture with neostigmine. Methods : Sixty patients with ASA physical status I or II undergoing balanced general anesthesia were randomly allocated into 3 groups. Neostigmine 0.05 mg/kg mixed with atropine 0.01, 0.015, and 0.02 mg/kg were given intravenously in group A, B, and C respectively at the time of reversal of neuromuscular blockade.Results : In the first 5 minutes, all groups manifested with an initial increase in heart rate (P = 0.008, P = 0.007 and P = 0.008 respectively) however, group B and C showed more tachycardia than group A (P = 0.028 and P = 0.021 respectively) After 15 minutes, heart rate became stable and returned close to the baseline. Conclusion : In healthy patients, atropine 0.01 mg/kg is safe for the reversal of neuromuscular blockade since it affects the increase in heart rate very little as compare to the conventional dose of atropine.
ที่มา
วิสัญญีสาร ปี 2545, October-December ปีที่: 28 ฉบับที่ 4 หน้า 199-204
คำสำคัญ
atropine, heart rate, neostigmine, neuromuscular blockade, reversal