ศึกษาประสิทธิภาพการส่งผ่านความร้อนของผ้าห่มประดิษฐ์เอง เปรียบเทียบกับผ้าห่มมาตรฐานของเครื่องเป่าลมร้อน
จิตประภา มานนท์, สุพพัต เพชรรัตน์*, อุบลรัตน์ สันตวัตร
Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700
บทคัดย่อ
Background and objective : Warm air blower is effective in prevention and treatment of postoperative hypothermia. This study aimed to evaluate the efficiency of home-made blanket compared with standard blanket.Study design : Prospective, randomized, controlled trial.Method : Sixty adult patients underwent orthopedic and eye surgery were studied in post anesthetic care unit. They were randomly allocated into 2 groups, receiving home-made blanket and standard blanket. Room temperature, temperature of air blower, body temperature, temperature under blanket 3 sites (trunk, arm and leg 0 were recorded at 0, 30, 60, 90, 120 minutes. Patients' satisfaction, blanket damage and hazard from blanket were also evaluated.Result : Both groups were comparable in sex, age, weight, type and duration of surgery, choice of anesthesia, blood loss, blood and fluid replacement. Temperature increased from T0 min to T120 min were not different in both groups. No hazard occurred from either kind of blanket. Incidence of blanket damage and patients' satisfication were similar in both groups.Conclusion : Home-made blanket in as effective as standard blanket with lower cost.
ที่มา
วิสัญญีสาร ปี 2542, October-December ปีที่: 25 ฉบับที่ 4 หน้า 285-308