ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่ท่อหายใจด้วยยาระงับความรู้สึก 4% Sevoflurane เปรียบเทียบกับ 8% Sevoflurane โดยไม่ใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อในผู้ป่วยเด็ก
Ittichaikulthol W, Sirinan C, ชนินทร์ โพธิ์พิจิตร*, ปรัชญา สระตันติ์, สมศรี เผ่าสวัสดิ์
Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Ramathibodi hospital, Mahidol University, Bangkok 10400
บทคัดย่อ
Tracheal intubation can be done in paediatric patients after induction of anesthesia with sevoflurane without muscle relaxant. Forty ASA physical status I-II patients, aged 1-10 yr and weight 10-25 kg scheduled for surgery under general anesthesia in Ramathibodi hospital were randomly assigned into two groups using 4% sevoflurane (group 1) and 8% sevoflurane (group 2). After gas induction, tracheal intubation was attempted without muscle relaxant. The intubation time (from loss of eyelash reflex to intubation) was predetermined by the up-and-down method (with 30 seconds as a step size) for each patient and started at 4 minutes for the first patient in each group.  Intubation time in 4% sevoflurane group (2.98 ± 0.42 minutes) is significantly different from 8% sevoflurane group (1.34 ±0.49 minutes). There were no significant hemodynamic change and desaturation in both groups.We conclude that tracheal intubation can be performed faster with 8% sevoflurane in N2O/O2 than 4% sevoflurane in N2O/O2 without adverse hemodynamic effect.
ที่มา
วิสัญญีสาร ปี 2542, July-September ปีที่: 25 ฉบับที่ 3 หน้า 177-181