การเปรียบเทียบ Hyperbaric และ Isobaric Bupivacaine ทางช่องน้ำไขสันหลัง โดยวิธี Combined Spinal-epidural Technique สำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง
Amornyotin S*, ชัยพงษ์ เทพชาตรี, ชูศรี พิศลยบุตร, นุชนารถ สกุลพาเจริญ
Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700
บทคัดย่อ
The combined spinal-epidural (CSE) technique for cesarean section was investigated by comparing between intrathecal hyperbaric and isobaric bupivaciane. Sixty patients, ASA I-II, undergoing for Cesarean section were randomly assigned to receive 0.5% hyperbaric bupivacaine (group II). Both groups received 2% lidocaine with adrenaline 1 : 400,000 via epidural space in the same does. Level and efficacy of blockage, satisfaction of patients, muscle relaxation and side effects were observed. The result showed both hyperbaric and isobaric bupivacaine were good for CSE for cesarean section and there was no statistically significant difference between the two groups.
ที่มา
วิสัญญีสาร ปี 2542, April-June ปีที่: 25 ฉบับที่ 2 หน้า 121-126