คุณภาพชีวิตการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วิภาพร มั่นปาน*, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
บทคัดย่อ
 คุณภาพชีวิตการใช้ยาเป็นการประเมินผลลัพธ์อย่างหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แต่เนื่องจากแบบประเมินคุณภาพชีวิต ในปัจจุบันไม่ไวต่อผลของการรักษาด้วยยา อีกทั้งแบบประเมินคุณภาพชีวิตการใช้ยาที่มีอยู่ไม่เป็นที่รู้จัก จึงทำให้ยังไม่มีการศึกษาคุณภาพ ชีวิตการใช้ยา วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตการใช้ยา และข้อมูลพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการใช้ยาในผู้ป่วย โรคเรื้อรัง วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาในผู้ป่วยนอกที่ใช้ยาติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 356 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2557 - มีนาคม 2558 โดยใช้แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการใช้ยา PROMPT-QoL ซึ่ง ผ่านการทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์ของครอนบาคแอลฟา โดยมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 ผลการศึกษา ผู้ป่วยโรคเรื้อรังร้อยละ 61.5 ต้องการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน มีคะแนนคุณภาพชีวิตการใช้ยาโดยรวม เท่ากับ 56.3 ฑ 19.9 คะแนน และข้อมูลพื้นฐานที่ทำให้คุณภาพชีวิตการใช้ยาอยู่ในระดับสูง ได้แก่ เพศหญิง อายุต่ำกว่า 50 ปี จบการ ศึกษาตั้งแต่มัธยมปลายขึ้นไป จำนวนรายการยาที่ใช้ต่อวันต่ำกว่า 5 รายการ สามารถควบคุมโรคได้ดีถึงดีมาก และไม่เกิดอาการไม่ พึงประสงค์จากยา สรุปและวิจารณ์ คุณภาพชีวิตการใช้ยาโดยรวมในผู้ป่วยโรคเรื้อรังอยู่ในระดับปานกลาง และข้อมูลพื้นฐานที่สามารถ แยกระดับคุณภาพชีวิตการใช้ยาด้านต่างๆ ได้ดี คือ การควบคุมโรคและอาการไม่พึงประสงค์จากยา
 
 
ที่มา
เวชสารแพทย์ทหารบก ปี 2559, April-June ปีที่: 68 ฉบับที่ 2 หน้า 51-60
คำสำคัญ
Quality of life, คุณภาพชีวิต, คุณภาพชี่วิต, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, Chronic Disease, PROMPT-QoL, คุณภาพชีวิตการใช้ยา, โรคเรื้อรัง