ผลของการฝึกโยคะต่อภาวะสุขภาพวัยรุ่นหญิง
กัญจนี พลอินทร์, พเยาว์ เกษตรสมบูรณ์, สุรีย์พร กฤษเจริญ, เยาวเรศ สมทรัพย์*
Obstetric Gynecological Nursing and Midwifery Department, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, 90112, Thailand
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: 1) เปรียบเทียบผลการฝึกโยคะต่อภาวะสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายวัยรุ่นหญิงที่ฝึกและไม่ฝึกโยคะ 2) เปรียบเทียบผลการฝึกโยคะต่อภาวะสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายวัยรุ่นหญิงที่ฝึกโยคะ ก่อนและหลังฝึกโยคะแบบวิจัย: การวิจัยเชิงทดลองวิธีการ: กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมมินิไมเซชั่นซอพท์แวร์เวอร์ชั่น 2.0 เข้ากลุ่มที่ได้รับการฝึกโยคะ และกลุ่มควบคุม (กลุ่มละ 64 ราย) โดยวัยรุ่นหญิงกลุ่มทดลองใช้เวลาฝึกโยคะ12 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามภาวะสุขภาพ และวัดสมรรถภาพร่างกาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน repeated measures ANOVA สถิติที และ สถิติทีคู่ผลการศึกษา: ผลพบว่าหลังทดลองวัยรุ่นหญิงกลุ่มที่ฝึกโยคะมีค่าคะแนนเฉลี่ยภาวะสุขภาพกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณสูงกว่ากลุ่มวัยรุ่นหญิงที่ไม่ฝึกโยคะอย่างมีนัยสำคัญ (p<.01- p<.001) สมรรถภาพร่างกายโดยรวม ความยืดหยุ่นของร่างกาย และความจุปอดหลังทดลองของวัยรุ่นหญิงกลุ่มที่ฝึกโยคะสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ ฝึกโยคะอย่างมีนัยสำคัญ (p<.05) ส่วนปริมาณไขมันในร่างกาย กำลังมือความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา และสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยภาวะสุขภาพด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณของวัยรุ่นหญิงที่ฝึกโยคะ พบว่าหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญ (p<.001) ส่วนสมรรถภาพร่างกายโดยรวม ความยืดหยุ่นของร่างกาย และความจุปอดหลังทดลอง แตกต่างจากก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญ (p<.01- p<.001) ส่วนปริมาณไขมันในร่างกาย กำลังมือ ความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา และสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญสรุป: ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าการฝึกโยคะช่วยให้วัยรุ่นหญิงมีภาวะสุขภาพกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณและสมรรถภาพร่างกายดีขึ้นจึงสามารถนำการฝึกโยคะไปใช้เพื่อสร้างเสริมภาวะสุขภาพวัยรุ่นหญิงได้
ที่มา
สงขลานครินทร์เวชสาร ปี 2548, พฤษภาคม-มิถุนายน ปีที่: 23 ฉบับที่ 3 หน้า 165-176
คำสำคัญ
Health, female adolescent, yoga, ภาวะสุขภาพ, วัยรุ่นหญิง, โยคะ