ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของยาต้านโรคจิตในการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเภทในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
วิวัฒน์ ยถาภูธานนท์
Khon Kaen Neuro-Psychiatric Hospital, Khon Kaen Province, Thailand
บทคัดย่อ
            การศึกษาค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของยาต้านโรคจิต สำหรับการรักษาผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา เป็นการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการใช้ยา ค่าใช้จ่าย ตลอดจนประสิทธิภาพของยา 4 ตัว คือ Chlorpromazine, Thioidazine, Perphenazine, และ Haloperidol ซึ่งเป็นยาที่ใช้มากในโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้ยาของโรงพยาบาล ซึ่งต้องคำนึงถึงเหตุผลทั้งทางการแพทย์ และทางเศรษฐศาสตร์การแพทย์  จากการศึกษาพบว่า ปริมาณการใช้ยาเมื่อเทียบเป็น CPZ unit ยา Haloperidol มีการใช้มากกว่ายาตัวอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าใช้จ่ายจากราคายาพบว่า Thioridazine เสียค่าใช้จ่ายสูงสุด รองลงมาคือ Haloperidol, Perphenazine และ Chlorpromazine ตามลำดับ ส่วนระยะเวลาของการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลรวมทั้งผลของการรักษา สรุปได้ว่า ยาทั้ง 4 ตัว มีประสิทธิภาพในการรักษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้ไม่ได้คำนึงถึงตัวแปรเรื่องขนาดและปริมาณการใช้ยารวมทั้งการรักษาทางจิตและสังคม ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสำคัญ
ที่มา
วารสารกรมการแพทย์ ปี 2536, January ปีที่: 18 ฉบับที่ 1 หน้า 34-38