การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องราคาและประสิทธิผลของการรักษาปัสสาวะรดที่นอนในเด็กไทยเปรียบเทียบระหว่างวิธีดั้งเดิมกับวิธีใช้เครื่องมือเชิงพฤติกรรมบำบัด
ฐิตวี แก้วพรสวรรค์*, สมร อริยานุชิตกุล, เพ็ญพรรณ ปทุมมาศ
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700
บทคัดย่อ
                การวิเคราะห์ CEA (Cost-effectiveness analysis) สำหรับการรักษาโรคปัสสาวะรดที่นอนในเด็กไทยเปรียบเทียบระหว่างวิธีดั้งเดิมกับวิธีรักษาแบบพฤติกรรมบำบัดโดยใช้เครื่องมือ โดยทำการวิเคราะห์ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและผู้ป่วย พบว่าการรักษาด้วยวิธีแบบพฤติกรรมบำบัดโดยใช้เครื่องมือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อรายบุคคลจะสูงกว่าวิธีดั้งเดิมเล็กน้อย ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและผู้ป่วย แต่วิธีการรักษาแบบพฤติกรรมบำบัดโดยใช้เครื่องมือจะเสียค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่รักษาหายน้อยกว่าวิธีดั้งเดิมมาก
ที่มา
สารศิริราช ปี 2542, August ปีที่: 51 ฉบับที่ 8 หน้า 610-618