การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อต้นทุนของการตรวจวัดระดับของไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำด้วยวิธีวัดโดยตรงชนิดใหม่และวิธีการคำนวณโดยใช้สูตร Friedewald แบบตัดแปลงในกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง
วิโรจน์ ไววานิชกิจ, สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์*
Family Medicine Unit, Out Patient Department, King Chulalongkorn Memorial Hospital
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลต่อต้นทุนของการตรวจวัดระดับไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำด้วยวิธีโดยตรงชนิดใหม่เปรียบเทียบกับการคำนวณโดยใช้สูตร Firedewald รูปแบบการศึกษา: การศึกษาเชิงพรรณนาวัสดุ: ตัวอย่างเลือดจำนวน 100 ตัวอย่างจากผู้ที่มีประวัติระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดสูงวิธีการ: ทำการตรวจตัวอย่างเลือดทั้งหมดเพื่อหาระดับของคลอเรสเตอรอล ไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำ และไตรกลีเซอไรด์ด้วยเครื่องอัตโนมัติทางเคมีคลินิก เพื่อใช้เป็นค่าพื้นฐานในการคำนวณหาระดับไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำ และได้ใช้เครื่องอัตโนมัติเดียวกันตรวจหาระดับไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำด้วยวิธีวัดโดยตรง ได้ทำการวิเคราะห์ความแม่นยำของการวัดระดับดังกล่าว ได้ทำการหาสหสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างการหาระดับของไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำทั้งสองวิธีและได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลต่อไปผลการศึกษา: สมการความสัมพันธ์ระหว่างการหาระดับไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำด้วยวิธีโดยตรงกับวิธีคำนวณเป็นดังนี้ Y=0.897X + 20.42 (r=0.996, p<0.05) จากการศึกษาพบว่าต้นทุนต่อหน่วยผลลัพธ์ในการตรวจวินิจฉัยของวิธีวัดโดยตรง (47.54 บาท) แพงกว่าวิธีการคำนวณ (29.59 บาท) บทสรุป: ผลการตรวจวัดระดับไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำด้วยวิธีทั้งสองสัมพันธ์กันดี แต่เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยผลสัมฤทธิ์แล้ววิธีการคำนวณถูกกว่าจึงแนะนำให้ใช้วิธีดังกล่าวสำหรับการติดตามการรักษาผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2545, January ปีที่: 85 ฉบับที่ Suppl 1 หน้า S91-S96
คำสำคัญ
Determination, Lipoprotein, Low-Density, การตรวจวัดระดับ, ไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำ