การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองโรคความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ของฮีโมโกลบินในสตรีตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Viroj Wiwanitkit, นารา ผริตโภคี*, อัชฌาศัย ศิริตันติกร, แจ่มใส สุวรรณศักดิ์ศรี
Department of Laboratory Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาต้นทุนและประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองโรคความผิดปกติทางพันธุกรรมของฮีโมโกลบินในสตรีตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สถานที่ทำการศึกษา: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รูปแบบการศึกษา: การศึกษาแบบย้อนหลังตัวอย่างที่ทำการศึกษา: ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและประสิทธิผลของวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการค้นหาโรคความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ของฮีโมโกลบินในสตรีตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 3 วิธี ได้แก่ วิธีการตรวจคัดกรองโรค 2 วิธี คือการตรวจวัดความเปราะบางของเม็ดเลือดแดงร่วมกับวิธีตรวจ ดีซีไอพีและการตรวจหาค่าดัชนีเม็ดเลือดแดง (ค่าเฉลี่ยปริมาตรของเม็ดเลือดแดง และค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง) ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางโลหิตวิทยา และวิธีมาตรฐานการตรวจแยกฮีโมโกลบินด้วยไฟฟ้าวิธีการศึกษา: ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลทางเศรษฐศาสตร์ผลการศึกษา: ต้นทุนต่อประสิทธิผลสำหรับการตรวจวัดความเปราะบางของเม็ดเลือดร่วมกับวิธีตรวจดีซีไอพีเท่ากับ 74.07 บาท/การวินิจฉัย สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเท่ากับ 94.34 บาท/การวินิจฉัย และสำหรับการตรวจแยกฮีโมโกลบินด้วยไฟฟ้าเท่ากับ 188.68 บาท/การวินิจฉัยสรุป: การตรวจวัดความเปราะบางของเม็ดเลือดร่วมกับวิธีตรวจ ดีซีไอพี จัดเป็นวิธีตรวจที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผล ดังนั้นจึงควรใช้เป็นวิธีตรวจคัดกรองในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ที่มา
จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปี 2542, December ปีที่: 43 ฉบับที่ 12 หน้า 885-891
คำสำคัญ
Pregnancy, Cost-effeciveness, Inherited hemoglobin disorders, Screening test, การตรวจคัดกรองโรค, การตั้งครรภ์, ความผิดปกติทางกรรมพันธ์ของฮีโมโกลบิน, ต้นทุนและประสิทธิผล