การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการนาส่งยาเข้าสู่ใต้ผิวด้วยเลเซอร์แฟรกชั่นแนล 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียมระดับพลังงานต่าร่วมกับการทาผิวทุกวันด้วยสารสกัด 0.625% ออกซีเรสเวอราทรอลจากแก่นมะหาดในการรักษาฝ้าเทียบกับการทาสารสกัด 0.625% ออกซีเรสเวอราทรอลจากแก่นมะหาดเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า
ชวพร สุดโนรีกูล*, เทพ เฉลิมชัย, มนตรี อุดมเพทายกุล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการใช้หรือไม่ใช้วิธีการนาส่งยาเข้าสู่ใต้ผิวด้วยเลเซอร์แฟรกชั่นแนล 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียมระดับพลังงานต่าร่วมกับการทาผิวทุกวันด้วยสารสกัด 0.625% ออกซีเรสเวอราทรอลจากแก่นมะหาด (Oxyresveratrol extract) ในการรักษาฝ้า ตัวอย่างเป็นอาสาสมัครเพศหญิงที่เป็นฝ้า ทั้งแบบตื้น ลึกและผสม จานวน 37 คน เข้าร่วมโครงการ และจับฉลากครึ่งหน้าที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการนาส่งยาเข้าสู่ใต้ผิวด้วยเลเซอร์แฟรกชั่นแนล 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียมระดับพลังงานต่าร่วมกับการทาผิวทุกวันด้วยสารสกัด 0.625% ออกซีเรสเวอราทรอลจากแก่นมะหาด (Oxyresveratrol extract) อาสาสมัครทุกคนจะได้รับสารสกัด 0.625% ออกซีเรสเวอราทรอลจากแก่นมะหาด (Oxyresveratrol extract) โดยทาทั้งสองข้าง การรักษาด้วยวิธีการนาส่งยาเข้าสู่ใต้ผิวด้วยเลเซอร์แฟรกชั่นแนล 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียมระดับพลังงานต่าจะทา 3 ครั้ง ห่างกันทุก 4 สัปดาห์ ที่ตอนเริ่มต้น สัปดาห์ที่ 4 และ สัปดาห์ที่ 8 บนใบหน้าข้างที่จับฉลากเลือกและจะทาการประเมินฝ้าโดยวัดคะแนนด้วยวิธี modified MASI score ความพึงพอใจ และผลข้างเคียงในแต่ละครั้งที่มาตรวจและนัดติดตามผลในสัปดาห์ที่ 12 ผลการวิจัยพบว่า วิธีการนาส่งยาเข้าสู่ใต้ผิวด้วยนาส่งยาด้วยเลเซอร์ชนิดแฟรกชั่นแนล 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียมระดับพลังงานต่าร่วมกับการทาผิวทุกวันด้วยสารสกัด 0.625% ออกซีเรสเวอราทรอลจากแก่นมะหาด (Oxyresveratrol extract) มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงในการรักษาฝ้าได้ โดยมีแนวโน้มดีกว่าเมื่อเทียบกับการทาด้วยสารสกัด 0.625% ออกซีเรสเวอราทรอลจากแก่นมะหาด (Oxyresveratrol extract) เพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาฝ้า
 
ที่มา
Journal of the Police Nurses ปี 2560, July-December ปีที่: 8 ฉบับที่ 2 หน้า 192-200
คำสำคัญ
Melasma, Transdermal drug delivery method, 0.625% Oxyresveratrolextract, Artocarpuslakoocha, Fractional 1, 550 nm Erbium fiber laser, โรคฝ้า, การนาส่งยาผ่านผิว, ออกซีเรสเวอราทรอล, สารสกัดมะหาด, เลเซอร์แฟรกชั่นแนล 1550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียม