การศึกษาประสิทธิผลของการใช้สารสกัดจากเชื้อแบคทีเรียไม่ก่อโรคร่วมกับยาต้านไวรัสในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV
กิตติกา กาญจนรัตนากร, กุลวรา ดุษฎี, ผ่องศรี มะโนเพ็ญ, ภูษณ ปรีย์มาโนช, สุมาลี พฤกษากร, อัจฉรา ฟองคำ
Lamphun hospital, Lamphun, Thailand
บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นรายงานการศึกษาเบื้องต้น ทำการศึกษาในรูปแบบ single blind controlled trial เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วย HIV ที่มีปริมาณ CD4 น้อยกว่า 200/mm3 ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับสารสกัดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรค (polynucleotide) เสริมร่วมกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรมาตรฐานและผู้ป่วยกลุ่มควบคุมที่ได้รับเฉพาะยาต้านไวรัสสูตรมาตรฐานเพียงอย่างเดียว จำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 20 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 ราย และกลุ่มควบคุม 10 ราย ค่าตัวแปรพื้นฐาน เริ่มต้นของทั้ง 2 กลุ่มไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยใช้สถิติ Mann Whitney-U test และเมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัว (kg) ค่าดัชนีคุณภาพชีวิต (KP SCORE) ค่าปริมาณ CD4 และ CD8 เพิ่มขึ้นจากค่าเริ่มต้น วัด ณ เดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 สูงกว่ากลุ่มควบคุมในทุกตัวแปร แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  และค่าปริมาณไวรัสในเลือด (HIV viral load) ณ เดือนที่ 3 และ 6 ของทั้ง 2 กลุ่มไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 5 พบว่าผู้ป่วยในกลุ่มควบคุม 2 ราย และกลุ่มทดลอง 1 ราย มีผลข้างเคียงจากการรักษา และระหว่างการศึกษาไม่พบการติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยกลุ่มทดลองแต่พบการติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยกลุ่มควบคุม 2 ราย
ที่มา
วารสารกรมการแพทย์ ปี 2547, November ปีที่: 29 ฉบับที่ 11 หน้า 658-664