การเปลี่ยนแปลงของไขมันในสตรีวัยทองที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนด้วยเอสโตรเจนอย่างเดียวเทียบกับเอสโตรเจนร่วมกับโปรเจสโตรเจน
เกษม เสรีพรเจริญกุล
Department of Obstetrics and Gynecology, Rajavithi Hospital, Bangkok, Thailand
บทคัดย่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับคลอเรสเตอรอล (TC) ไตรกรีเซอไร (TG) และ high density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) ในสตรีวัยทองที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนด้วย conjugated equine estrogen (CEE) 0.625 มิลลิกรัม/วัน เทียบกับกลุ่มที่ได้รับ CEE 0.625 มิลลิกรัม/วัน ร่วมกับ medroxyprogesterone acetate (MPA) 5 มิลลิกรัม/วัน พบว่า หลังจากได้รับฮอร์โมนเป็นเวลา 1 ปี สตรีทั้งสองกลุ่มมีระดับ TC ลดลงร้อยละ 7.01 และร้อยละ 5.81 ตามลำดับ และพบว่าในสตรีกลุ่มที่ได้รับ CEE ร่วมกับ MPA เป็นเวลา 1 และ 2 ปี มีระดับ TG ลดลงร้อยละ 15.19 และร้อยละ 18.58 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า HDL-C เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.66 ในกลุ่มที่ได้รับ CEE เป็นเวลา 1 ปี 
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2547, February ปีที่: 29 ฉบับที่ 2 หน้า 77-82
คำสำคัญ
hormone replacement therapy, lipid profile, Postmenopausal women, การเปลี่ยนแปลงของไขมัน, สตรีวัยทอง, ฮอร์โมนทดแทน