ผลของการฉีดยาลิโดเคน เพื่อลดความเจ็บปวดในการแทงเข็มเข้าหลอดเลือดดำเพื่อให้สารน้ำ
บังอร ศรีแจ่ม
Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบความเจ็บปวดจากการแทงเข็มเข้าหลอดเลือดดำเพื่อให้สารน้ำโดยทำการทดลองฉีด 1% ลิโดเคนจำนวน 0.02 มล. เข้าชั้นระหว่างผิวหนัง (intradermal) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เตรียมรับการผ่าตัดที่ต้องให้สารน้ำก่อนเริ่มดมยาสลบในโรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวนทั้งหมด 180 คน สุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองได้รับการฉีด 1% ลิโดเคน จำนวน 86 คน กลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการฉีด 1% ลิโดเคนจำนวน 94 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ได้รับการฉีด 1% ลิโดเคนมีความเจ็บปวดน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฉีด 1% ลิโดเคน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) โดยมีค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเจ็บปวด (pain score)  เท่ากับ 1.5 ± 1.04 และ 4.1 ± 1.8 ตามลำดับ ลิโดเคนเป็นยาที่หาง่าย ราคาไม่แพง วิธีการฉีดไม่ยุ่งยาก การใช้ 1% ลิโดเคนฉีดเข้าระหว่างผิวหนังก่อนแทงเข็มให้สารน้ำเพื่อลดปวด จึงน่าจะนำไปใช้กันทั่วไป
ที่มา
รามาธิบดีพยาบาลสาร ปี 2539, May-August ปีที่: 2 ฉบับที่ 2 หน้า 65-70
คำสำคัญ
Lidocaine, Intravenous insertion, pain relieve, การลดความเจ็บปวด, การแทงเข็มเข้าหลอดเลือดดำ, ลิโดเคน