การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างยาไมน็อกซิดิลโซลูชั่น 5% และยาไมน็อกซิดิลมิลค์กี้โลชั่น 5% ในการรักษาผู้ป่วยเพศชายที่มีภาวะผมบางแบบพันธุกรรม
รัฐพล ตวงทอง*, กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ, สาโรช สุวรรณสุทธิ
Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, 2 Prannok Road, Bangkoknoi Bangkok 10700, Thailand; Phone: +66-80-4406014 Fax. +66-2-4115031; E-mail: kanchalitt@hotmail.com
บทคัดย่อ
ภูมิหลัง : ยาทาไมน็อกซิดิลขนาดความเข้มข้น 5% เป็นยาที่ได้รับการรับรองให้ใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยเพศชายที่มีภาวะผมบางแบบพันธุกรรมมานานนับสิบปี อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาหลายฉบับที่พบผลข้างเคียงจากยาดังกล่าวในเวลาต่อมา ซึ่งส่วนมากมีสาเหตุจากตัวทำละลายคือสารโพรพิลีนไกลคอล และล่าสุดโรงพยาบาลศิริราชได้ผลิตยาทาไมน็อกซิดิลสูตรใหม่ชื่อว่าไมน็อกซิดิลมิลล์กี้โลชั่น ซึ่งใช้สารบิวทิลีนไกลคอลเป็นตัวทำละลาย เพื่อหวังลดปัญหาผลข้างเคียงดังกล่าว
          วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาไมน็อกซิดิลโซลูชั่น 5% และยาไมน็อกซิดิลมิลล์กี้โลชั่น 5% ในการรักษาผู้ป่วยเพศชายที่มีภาวะผมบางแบบพันธุกรรม
                วัสดุและวิธีการ : การศึกษานี้เป็นการทดลองเปรียบเทียบยาทายาไมน็อกซิดิล 2 ชนิดดังกล่าว ในการรักษาผู้ป่วยเพศชายที่มีภาวะผมบางแบบพันธุกรรมแบบสุ่ม มีอาสาสมัครชายชาวเอเชียที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 ราย โดยแต่ละรายจะได้รับการรักษาด้วยยาชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นระยะเวลา 24 สัปดาห์ และมีการประเมินผลการรักษาและผลข้างเคียงที่ระยะเวลา 8 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ และ 24 สัปดาห์
                ผลการศึกษา : ผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ย 43.5±12.5 ปี (26-65 ปี) จากการศึกษานี้พบว่าความหนาแน่นเส้นผมที่เพิ่มขึ้น ณ เวลา 8 สัปดาห์ หลังรักษาด้วยยาไมน็อกซิดิลโซลูชั่น 5% และยาไมน็อกซิดิลมิลล์กี้โลชั่น 5% เท่ากับ 8.8% และ 37.4% ตามลำดับ (p = 0.01) อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นเส้นผม ณ เวลา 16 และ 24 สัปดาห์จากการเปรียบเทียบผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ป่วย 1 รายซึ่งได้รับการรักษาด้วยยาไมน็อกซิดิลมิลล์กี้โลชั่น 5% มีอาการระคายเคืองเล็กน้อยในช่วงเดือนแรกของการใช้ยาและอาการดังกล่าวค่อยๆ ดีขึ้นเอง
                สรุป : ยาไมน็อกซิดิลโซลูชั่น 5% และยาไมน็อกซิดิลมิลล์กี้โลชั่น 5% ถือเป็นยาทาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยเพศชายที่มีภาวะผมแบบพันธุกรรม โดยยาไมน็อกซิดิลมิลล์กี้โลชั่น 5% ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้สัมผัสจากสารโพรพิลีนไกลคอล โดยให้ผลในการรักษาได้ดีเทียบเคียงกับการรักษามาตรฐานคือยาไมน็อกซิดิลโซลูชั่น 5%
 
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2560, January ปีที่: 100 ฉบับที่ 1 หน้า 70-77
คำสำคัญ
5% minoxidil solution, 5% minoxidil milky lotion, propylene glycol, butylene glycol, male androgenetic alopecia, contact dermatitis