การศึกษาเปรียบเทียบเจลอนุภาคระดับนาโนของแร่เงินกับเจลคลินดามัยซิน 1% เมื่อใช้ร่วมกับเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ 2.5% ในผู้ป่วยโรคสิวความรุนแรงระดับปานกลาง
ณัฐชาต จุไรรัตนาภรณ์, เทพ เฉลิมชัย, สุวิรากร โอภาสวงศ์, มนตรี อุดมเพทายกุล*
Skin Center, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand; Phone: +66-2-2594260; E-mail: umontree@yahoo.com
บทคัดย่อ
ภูมิหลัง : การรักษาสิวส่วนมากใช้ยาปฎิชีวนะชนิดทา และยาที่มีฤทธิ์ลดสิวหัวดำ และสิวหัวขาว ปัจจุบันพบว่า ยาปฎิชีวนะชนิดทาเริ่มพบอัตราดื้อยาสูง จึงมีการศึกษายาใหม่ที่น่าสนใจซึ่งเป็นยาทางเลือกโดยมีฤทธิ์การต้านเชื้อจุลชีพ เช่น แร่เงิน ที่ผ่านกระบวนการผลิตทำให้มีอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตร อนุภาคระดับนาโนของแร่เงินมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes ได้ และสามารถลดอาการอักเสบได้ด้วย โดยยังไม่เคยมีการศึกษาทางคลินิกในการนำอนุภาคระดับนาโนของแร่เงินในการรักษาสิวมาก่อน
          วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเจลทาเฉพาะที่อนุภาคระดับนาโนของแร่เงินเทียบกับยาปฎิชีวนะชนิดทาคลินดามัยซิน 1% เมื่อใช้ร่วมกับเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ 2.5% ในการรักษาสิวที่มีความรุนแรงระดับปานกลาง
                วัสดุและวิธีการ : งานวิจัยนี้เป็นการทดลองแบบสุ่มโดยมีกลุ่มเปรียบเทียบ และอำพรางทั้งสองฝ่าย ผู้วิจัยได้คัดเลือกอาสาสมัครที่มีความรุนแรงของสิวระดับปานกลาง จำนวน 64 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มแบบสุ่มเลือก กลุ่มละ 32 คน เป็นกลุ่มที่ได้รับยาทาอนุภาคระดับนาโนของแร่เงินร่วมกับ 2.5% เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ และกลุ่มที่ได้รับยาทาคลินดามัยซิน
ร่วมกับเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ 2.5% ติดตามและเปรียบเทียบผลการรักษาของทั้งสองกลุ่มเปรียบเทียบจำนวนเม็ดสิวอักเสบ จำนวนสิวหัวดำและสิวหัวขาว ความแดงของสิวความพึงพอใจของอาสาสมัคร และคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ระยะเวลาเริ่มต้น, 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์
                ผลการศึกษา : หลังสิ้นสุดการศึกษาที่ 8 สัปดาห์ พบว่าเม็ดสิวหัวดำ สิวหัวขาว และจำนวนสิวอักเสบของทั้งสองกลุ่มมีค่าลดลงทั้งในกลุ่มอนุภาคระดับนาโนของแร่เงิน และกลุ่มคลินดามัยซิน เมื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงของจำนวนสิวอักเสบที่ 8 สัปดาห์ เทียบกับสัปดาห์แรก พบว่ากลุ่มแร่เงิน (ร้อยละ 79.7) มีการลดลงดีกว่ากลุ่มคลินดามัยซิน (ร้อยละ 72.6) เล็กน้อยแต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p = 0.18) ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงของจำนวนสิวหัวดำและสิวหัวขาวไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มแร่เงิน (ร้อยละ 61.1) และกลุ่มคลินดามัยซิน(ร้อยละ 66.8) (p = 0.22) สำหรับการประเมินความแดงโดยใช้ erythema score และ erythema index ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างสองกลุ่ม นอกจากนี้การประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อยาและคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไป พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งสองกลุ่ม แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อระดับความรุนแรงสิวที่ 6 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มแร่เงินมีความพึงพอใจดีกว่ากลุ่มคลินดามัยซิน (4.6±0.6 และ 4.2±0.6 คะแนนตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.01) ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้แก่ ผิวแห้ง (ร้อยละ 28.1) และอาการแสบระคายเคือง (ร้อยละ 4.7) ซึ่งอาจเกิดจากเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ 2.5% ไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้เจลอนุภาคระดับนาโนของแร่เงินในการศึกษานี้
                สรุป : เจลอนุภาคระดับนาโนของแร่เงินมีประสิทธิผลและความปลอดภัยดีสำหรับการรักษาสิว จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเจลอนุภาคระดับนาโนของแร่เงินไม่มีความแตกต่างจากยาปฎิชีวนะชนิดทาคลินมัยดาซินในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก ผู้นิพนธ์แนะนำว่าสามารถใช้เจลอนุภาคระดับนาโนของแร่เงินเป็นยาทางเลือกสำหรับการรักษาสิวได้
 
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2560, January ปีที่: 100 ฉบับที่ 1 หน้า 78-85
คำสำคัญ
2.5% benzoyl peroxide, Silver nanoparticle, Clindamycin, Acne vulgaris