การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ modified Robert Jones bandage กับการใช้ความเย็นในการผ่าตัดส่องกล้องสร้างเอ็นแกนเข่าไขว้หน้า
ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร*, เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธ์, ณัฐพร แสงเพชร, ประกาศิต ชนะสิทธิ์, เพชรา สุนทรฐิติ, ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
Department of Orthopaedics, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Rama VI Road, Bangkok 10400, Thailand; Phone: +66-84-0134450; E-mail: hong3101@hotmail.com, hong3101@gmail.com
บทคัดย่อ
ภูมิหลัง : Modified Robert Jones bandage และการใช้ความเย็น ได้รับความนิยมในการใช้ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดส่องกล้องสร้างเอ็นแกนเข่าไขว้หน้า แต่ยังไม่มีการศึกษาเปรียบผลการรักษาของทั้งสองวิธี ในแง่การลดอาการปวด บวม และการใช้งานของข้อเข่า หลังการผ่าตัดส่องกล้องสร้างเอ็นแกนเข่าไขว้หน้า
          วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาของทั้งสองวิธี ในแง่การลดอาการปวด บวม และการใช้งานของข้อเข่า หลังการผ่าตัดส่องกล้องสร้างเอ็นแกนเข่าไขว้หน้า
                วัสดุและวิธีการ : ผู้ป่วยจำนวน 40 ราย ที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องสร้างเอ็นแกนเข่าไขว้หน้าเข้าร่วมการศึกษา และแบ่งกลุ่มโดยวิธีการสุ่ม ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่ได้รับ modified Robert Jones bandage และกลุ่มที่ใช้ความเย็น
                ผลการศึกษา : พบว่าอาการปวดและปริมาณการใช้ยามอร์ฟีนไม่แตกต่างกัน แต่ในกลุ่มที่ได้รับความเย็นจะมีภาวะเข่าบวมหลังผ่าตัดที่น้อยกว่า มีความพึงพอใจที่สูงกว่า และสามารถเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาได้มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
                สรุป : จากการศึกษาจึงแนะนำให้ใช้ความเย็นในการดูแลผู้ป่วย ที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องสร้างเอ็นแกนเข่าไขว้หน้า
 
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2560, March ปีที่: 100 ฉบับที่ 3 หน้า 287-294
คำสำคัญ
Cryotherapy, Modified Robert Jones bandage, Intermittent cold pack