การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรีดเลือดจากสายสะดือทารกแรกคลอดที่คลอดครบกำหนดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง เทียบกับการหนีบตัดสายสะดือตามวิธีมาตรฐาน: การทดลองแบบสุ่ม
ศรัลยา ทิพย์วารี, จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์*, ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล, กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์
Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine, Thammasat, University, PathumThani 12120, Thailand., Phone: +66-2926-9343, Fax +66-2926-9485, Email: csomprasit@gmail.com
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรีดเลือดจากสายสะดือทารกแรกคลอดครบกำหนดที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง เปรียบเทียบกับการหนีบตัดสายสะดือโดยวิธีมาตรฐาน โดยการวัดระดับความเข้มข้นเลือดที่ 48 ชั่วโมงหลังคลอด
                วัสดุและวิธีการ : เป็นการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแบบสุ่ม โดยทำการศึกษาวิจัย ณ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในสตรีตั้งครรภ์ครบกำหนดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 110 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองคือหนีบตัดสายสะดือยาว 20 เซนติเมตร ห่างจากสะดือทารกและรีดเลือดจากสายสะดือสู่ทารก 5 ครั้ง หลังจากนั้นตัดสายสะดือ 2 เซนติเมตร ห่างจากสะดือทารก กลุ่มควบคุมคือหนีบตัดสายสะดือตามวิธีมาตรฐานห่างจากสะดือทารก 2 เซนติเมตร เก็บข้อมูลความเข้มข้นเลือดที่ 48 ชั่วโมงแรกของทารกหลังคลอด และภาวะแทรกซ้อนของทารก ได้แก่ อัตราการหายใจ ระดับไมโครบิลิรูบิน และระยะเวลานอนโรงพยาบาลของทารก
                ผลการศึกษา : ข้อมูลพื้นฐานของ 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ และส่วนสูงของสตรีตั้งครรภ์ ระยะเวลาการผ่าตัดปริมาณเลือดที่เสียไประหว่างผ่าตัด และน้ำหนักแรกคลอดของทารกพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้ง ความเข้มข้นเลือดที่ 48 ชั่วโมง และภาวะแทรกซ้อนของทารกไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
                สรุป : การรีดเลือดจากสายสะดือทารกที่ถูกหนีบตัดยาว 20 เซนติเมตรสู่ทารก ในทารกแรกคลอดครบกำหนดที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องไม่เพิ่มความเข้มข้นเลือดที่ 48 ชั่วโมงแรกของทารก และไม่มีภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารก
 
ที่มา
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2560, January ปีที่: 25 ฉบับที่ 1 หน้า 35-43
คำสำคัญ
Cesarean section, Term pregnancy, ครรภ์ครบกำหนด, การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง, umbilical cord milking, การรีดเลือดจากสายสะดือ