การศึกษาผลของยาพ่นจมูกคอร์ติโคสเตียรอยด์ต่อความดันลูกตาในผู้ป่วยโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในโรงพยาบาลมุกดาหาร
ปิยพงษ์ บำรุง
โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาถึงผลของยาพ่นจมูกคอร์ติโคสเตียรอยด์ ว่ามีผลต่อความดันลูกตาหรือไม่
                วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาแบบ before – after cohort study มีผู้ป่วยทั้งหมด 40 คนที่มาตรวจ ณ แผนกผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมุกดาหาร ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ต.ค. 2559 แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 20 คน ใช้การกระจายตัวอย่างแบบสุ่ม (randomization) โดยวิธีการจัดสรรแบบ block of 4 randomization กลุ่ม A ได้รับยา Budesonide กลุ่ม B ได้รับยา Fluticasone furoate ทำการศึกษาในผู้ป่วยนอกที่มาตรวจ ณ แผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมุกดาหาร ผู้ป่วยทุกคนจะต้องได้รับการตรวจวัดค่าความดันลูกตา ทั้งก่อนได้รับยาและหลังได้รับยา 1 และ 3 เดือนตามลำดับ เปรียบเทียบโดยใช้สถิติ Repeated ANOVA และเปรียบเทียบระหว่างยา Budesonide กับ Fluticasone furoate โดยใช้สถิติ ANCOVA
                ผลการศึกษา : พบว่าในกลุ่มที่ใช้ยาพ่นจมูกสเตียรอยด์ Budesonide มีค่าความดันลูกตาโดยเฉลี่ยก่อนใช้ยาอยู่ที่ 13.1+/- 1.6 mmHg และ 13.45 +/- 1.5, 13.57 +/- 1.6 mmHg หลังใช้ยา 1 เดือนและ 3 เดือน ตามลำดับ ซึ่งความดันลูกตาทั้งก่อนและหลังใช้ยาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.339) ในขณะกลุ่มที่ใช้ยาพ่นจมูกสเตียรอยด์ Fluticasone furoate มีค่าความดันลูกตาโดยเฉลี่ยก่อนใช้ยาอยู่ที่ 13.03 +/- 1.6 mmHg และ 13.18+/- 1.5, 13.33+/- 1.5 mmHg หลังใช้ยา 1 เดือนและ 3 เดือน ตามลำดับซึ่งความดันลูกตาทั้งก่อนและหลังใช้ยาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.255) เมื่อเปรียบเทียบความดันลูกตาหลังการใช้ยาพ่นจมูกสเตียรอยด์ระหว่างกลุ่มที่ใช้ยา Budesonide กับกลุ่มที่ใช้ยา Fluticasone furoate ก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05)
                สรุป : การใช้ยาพ่นจมูกสเตียรอยด์ในขนาดยาที่ปกติต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 เดือนไม่มีผลต่อความดันลูกตาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และความดันลูกตาหลังจากการใช้ยา Budesonide กับ Fluticasone furoate ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
 
ที่มา
ยโสธรเวชสาร ปี 2559, July-December ปีที่: 18 ฉบับที่ 2 หน้า 49-55
คำสำคัญ
ความดันลูกตา, Budesonide, Intranasal Corticosteroids, Intraocular Pressure, Fluticasone furoate, ยาพ่นจมูกสเตียรอยด์, ฟลูติคาโซน, บูเดโซไนด์