ผลของการดูแลผิวหนังบริเวณที่ได้รับรังสีรักษาด้วยวิธีที่แตกต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ
มนทกานติ์ บุตรคำ*, บำเพ็ญจิต แสงชาติ
Faculty of Nursing Khon Kean University
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการดูแลผิวหนังบริเวณที่ได้รับรังสีรักษา 3 วิธีต่อการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลองที่ 1 คือกลุjมที่ทำความสะอาดผิวหนังด้วยนํ้าและสบู่อ่อนกลุ่มทดลองที่ 2 ทำความสะอาดผิวหนังด้วยนํ้า และกลุ่มควบคุมให้ป้องกันผิวหนังไม่ให้ถูกนํ้า จำนวนกลุ่มละ 15 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินการเปลี่ยนแปลงผิวหนังบริเวณที่ได้รับรังสีรักษา วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติการทดสอบครุสคัล-วอลลิส และการทดสอบยูของแมนน์-วิทนี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ดูแลผิวหนังบริเวณที่ได้รับรังสีรักษาโดยการทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่อ่อน มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังน้อยกว่ากลุ่มที่ทำความสะอาดด้วยน้ำ และกลุ่มที่ป้องกันผิวหนังไม่ให้ถูกนํ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.001 และ p <.0001) รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังช้าที่สุด
 
ที่มา
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปี 2559, July- September ปีที่: 39 ฉบับที่ 3 หน้า 127-136
คำสำคัญ
Head and neck cancer, Radiotherapy, รังสีรักษา, มะเร็งศีรษะและลำคอ, skin reaction, skin care, การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง, การดูแลผิวหนัง