การรักษาภาวะคิ้วบางโดยการใช้ไมนอกซิดิลโลชั่น 1% การศึกษาแบบสุ่ม ปกปิด 2 ทางและเทียบกับยาหลอก
นิกันต์ วรพันธุ์พงศ์, ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์*
Mae Fah Luang University Hoapital (Bangkok) 38/11-13 Asoke Place Building Asoke Road (Sukhumvit 21) KloyToey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand; Phone: +66-2-6642295, Fax:+ 66-2-6642296; E-mail: drchuchait@yahoo.com, chuchai.tan@mfu.ac.th
บทคัดย่อ
                ภูมิหลัง : ปัจจุบันยังไม่มียาที่เป็นมาตรฐานในการรักษาภาวะคิ้วบาง ผู้วิจัยได้เคยทำการวิจัยพบว่าไมนอกซิดิลโลชั่น 2% ให้ผลการรักษาภาวะคิ้วบางได้ดีกว่ายาหลอก
                วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของ 1% ไมนอกซิดิลเทียบกับยาหลอกในการรักษาภาวะคิ้วบาง
                วัสดุและวิธีการ : ผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน 42 ราย (อายุ 18-60 ปี) ได้รับการสุ่มเพื่อรับยาไมนอกซิดิล 1% ทาคิ้วข้างหนึ่ง และยาหลอกทาคิ้วอีกข้างหนึ่ง ผู้วิจัยได้ประเมินผลการรักษาและผลข้างเคียงจากการรักษาทุก 4 สัปดาห์ เป็นเวลา 16 สัปดาห์
                ผลการศึกษา : ผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน 40 ราย (95%) เข้าร่วมจนกระทั่งสิ้นสุดงานวิจัยที่ 16 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 16 พบว่า คิ้วข้างที่ทาไมนอกซิดิล 1% ให้ผลลัพธ์ทั้งคะแนนการเปลี่ยนแปลงของภาพถ่ายโดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลางและจำนวนของขนที่เพิ่มขึ้น และคะแนนความพึงพอใจ ที่สูงกว่ายาหลอดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในแง่ของผลข้างเคียงพบว่า ไม่แตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม
                สรุป : ไมนอกซิดิล 1% มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาภาวะคิ้วบาง
                                                                                                                             
 
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2560, May ปีที่: 100 ฉบับที่ 5 หน้า 573-577
คำสำคัญ
therapy, minoxidil, eyebrow, hypotrichosis, placebos