ผลของการประคบเย็นร่วมกับการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความปวดและการฟื้นฟูสภาพ หลังผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้นขา
สตากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป*, ธวัชชัย ทีปะปาด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของการประคบเย็นร่วมกับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความปวดและการฟื้นตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้นขาไว้ภายใน ทำการสุ่มเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง จำนวน 52 ราย ของผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรมกระดูกโรงพยาบาลศูนย์ตติยภูมิในภาคใต้ กลุ่มทดลองจำนวน 26 ราย ได้รับการประคบเย็นร่วมกับการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และกลุ่มควบคุม จำนวน 26 ราย ได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและแบบประเมินความปวด เครื่องมือทั้งหมดได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ. 93 และแบบประเมินความปวดมีค่าความเชื่อมั่นในการทดสอบเท่ากับ .80 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา, ไคสแควร์, สถิติทีคู่และสถิติทีอิสระ
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความปวดต่ำกว่ากลุ่มควบคุมและ ความสามารถในการเดินสูงกว่ากลุ่มควบคุม (p <.01) และกลุ่มทดลองมีคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งสูงกว่ากลุ่มควบคุม (p <.01) ดังนั้นพยาบาลควรประยุกต์ใช้วิธีการเหล่านี้ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้น
ขาไว้ภายในเพื่อการฟื้นตัวที่เร็วขึ้น
 
ที่มา
พยาบาลสาร ปี 2560, January-March ปีที่: 44 ฉบับที่ 1 หน้า 39-49
คำสำคัญ
pain, ความปวด, Cold compression, ประคบเย็น, self-efficacy, การรับรู้สมรรถนะแห่งตน, recovery, การฟื้นตัว