ต้นทุนทันตกรรมรายบริการโรงพยาบาลท่าตูม ปีงบประมาณ 2559
อารยา วรรณโพธิ์กลาง
โรงพยาบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
บทคัดย่อ
                การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนทางตรงรวมรายบริการของโรงพยาบาลท่าตูมเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการทันตกรรมของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2559 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจาก 3 แหล่งได้แก่ โปรแกรม Hos XP ฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการ และทะเบียนพัสดุ ต้นทุนทางตรงรวมเป็นการรวมต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ และค่าลงทุนครุภัณฑ์ทันตกรรมและอาคาร กระจายค่าแรงตามเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม กระจายค่าวัสดุสิ้นเปลืองตามปริมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม วัสดุประเภทเครื่องมือซึ่งใช้งานได้หลายปีคิดเป็นมูลค่าต่อเวลาใช้งาน และรวมค่าแลปทันตกรรมในภายหลัง ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กระจายตามอายุการใช้งานและจานวนครั้งบริการขณะที่คิดค่าเสื่อมพื้นที่คลินิกทันตกรรมตามอายุการใช้งานอาคาร บริการส่วนใหญ่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าเมื่อ พ.ศ. 2557 แต่ต่ากว่าอัตราค่าบริการที่กรมบัญชีกลางกาหนด ยกเว้นการอุดฟันด้วยอมัลกัม 4 ด้าน การใส่ฟันเทียมถอดได้ฐานอะคริลิกมากกว่า 5 ซี่ ครอบฟันน้านม การผ่าตัดฟันคุดเหตุเนื้อเยื่ออ่อน และการตกแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน
 
ที่มา
วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปี 2560, January-June ปีที่: 22 ฉบับที่ 1 หน้า 69-78
คำสำคัญ
itemized unit cost, ต้นทุนต่อหน่วยรายบริการ, บริการทันตกรรม, dental services