คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี
จันจิรา หินขาว*, ยศพล เหลืองโสมนภา, นวนันท์ ปัทมสุทธิกุล, จิราภา ศรีท่าไฮ, สุกัญญา ขันวิเศษ, ปิยวดี พุฒไทย
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
บทคัดย่อ
                โรคเรื้อรังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญของทุกประเทศ การเจ็บป่วยที่เรื้อรังยาวนาน จะส่งผลต่อภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้เป็นโรคเรื้อรังในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบลท่าช้าง จานวน 370 คน สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างง่าย เครื่องมือวิจัยเป็นแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย ค่าความเชื่อมั่น 0.91 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตจาแนกตามรายโรคและการรับรู้ระดับความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าไม่แตกต่างกัน ส่วนผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตจาแนกตามระดับความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันพบว่ามีความแตกต่างกันในด้านสุขภาพกาย จิตใจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตโดยรวม ส่วนด้านสัมพันธภาพทางสังคมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการจัดบริการในการส่งเสริมการควบคุมโรคเพื่อลดระดับความรุนแรงและเพิ่มความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เป็นโรคเรื้อรัง โดยควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีความรุนแรงในระดับต่างๆ ตามเกณฑ์การควบคุมโรคเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยเรื้อรังต่อไป
 
ที่มา
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2560, January-June ปีที่: 11 ฉบับที่ 1 หน้า 23-32
คำสำคัญ
Quality of life, คุณภาพชีวิต, คุณภาพชี่วิต, Chronic Disease, โรคเรื้อรัง