ผลการใช้ยาหยอดตาคีโตรอแลค ทรอมเมธามีนลดอาการหลังผ่าตัดสายตาผิดปกติ ด้วยแสงเลเซอร์ 
กนกรัตน์ พรพาณิชย์, พนิดา โกสียรักษ์วงศ์, ภิญนิตา ประภาสะวัต, สบง ศรีวรรณบูรณ์
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand
บทคัดย่อ
อาการตาแดง ปวดและเคืองตาพบได้บ้าง หลังการผ่าตัดสายตาสั้นและเอียงด้วยแสงเลเซอร์วิธีเลสิค ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเพื่อประเมินผลยาหยอดตาคีโตรอแลค ทรอมเมธามีน ซึ่งเป็นยาลดการอักเสบกลุ่มไม่ใช่สตีรอยด์ เพื่อลดอาการดังกล่าวหลังผ่าตัดทันที โดยหยอดยาเพียงสองครั้งในหนึ่งตา ตาอีกข้างไม่ได้หยอด วิธีแบบสุ่มตัวอย่าง ทั้งสองตาได้รับยาหยอดตาปฏิชีวนะเหมือนกันในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสายตาสั้นและเอียงด้วยแสงเลเซอร์วิธีเลสิคพร้อมกัน 2 ตา จำนวน 19 รายที่โรงพยาบาลศิริราชโดยผู้ป่วยตอบแบบสอบถามอาการน้ำตาไหล สู้แสงไม่ได้ เคืองตา ปวดตา เมื่อครบ 30 นาที 6 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่เวลา 30 นาที แต่ที่ 6 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด ตาข้างที่หยอดยาคีโตรอแลค ทรอมเมธามีน มีอาการปวดเคืองตา น้ำตาไหลน้อยกว่าข้างที่ไม่ได้ยา ดังนั้น คีโตรอแลค ทรอมเมธามีนช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์หลังผ่าตัดเลสิคภายใน 24 ชั่วโมงแรก
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2544, June ปีที่: 84 ฉบับที่ 6 หน้า 804-810
คำสำคัญ
Laser in Situ Keratomileusis, Topical Ketorolac Tromethamine, ผ่าตัดสายตาสั้นและเอียงด้วยแสงเลเซอร์วิธีเลสิค, ยาหยอดตาคีโตรอแลค ทรอมเมธามีน