การศึกษาเปรียบเทียบภาวะเลือดออกทางช่องคลอด ผลข้างเคียง และการยอมรับระหว่างยา desogestrel และ lynestrenol ซึ่งใช้เป็นยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานแบบฮอร์โมนเดี่ยวหลังคลอด
ณัฐชามญฑ์ เวทย์พิทยาคม, มานพชัย ธรรมคันโธ*
Unit of Gynecologic ID and Female STD, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand; Phone: +66-81-9323378, Fax: +66-2-4194997; E-mail: tmanopchai@hotmail.com
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะเลือดออกทางช่องคลอด ผลข้างเคียง และการยอมรับระหว่างยา desogestrel และlynestrenol ซึ่งใช้เป็นยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานแบบฮอร์โมนเดี่ยวหลังคลอด
วัสดุและวิธีการ: การศึกษานี้เป็นการศึกษาทดลองแบบเปิดและสุ่มไปข้างหน้าระหว่างยา desogestrel และ lynestrenol ซึ่งทำการศึกษา ณ หน่วยวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลศิริราช โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยในคนสตรีผู้เข้าร่วมศึกษาทั้งสิ้น 45 คน แบ่งเป็นกลุ่มละประมาณ 23 คน แบบสุ่มมีการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ภาวะเลือดออกทางช่องคลอด ผลข้างเคียง และการยอมรับ ณ ช่วงเวลา 3 และ 6 เดือน ตามลำดับ
ผลการศึกษา: ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดไม่แตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม ณ ช่วงเวลา 3 และ 6 เดือน ส่วนผลข้างเคียงอื่นๆ เช่น สิว เต้านมตึง ปวดหัว และคลื่นไส้ไม่พบความแตกต่างระหว่างยาที่ทำการศึกษาทั้ง 2 ชนิด เช่นกัน แต่การยอมรับในยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานหลังคลอด desogestrel สูงกว่า lynestrenol ณ 6 เดือน หลังทำการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (43.5% และ 22.7%, p = 0.004)
สรุป: Desogestrel และ lynestrenol ไม่มีความแตกต่างด้านภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดหรือผลข้างเคียงอื่นๆ ในช่วงเวลา 3 และ 6 เดือน ที่ทำการศึกษา แต่การยอมรับในยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานหลังคลอด desogestrel สูงกว่า lynestrenol ณ 6 เดือน หลังทำการศึกษา
 
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2561, December ปีที่: 100 ฉบับที่ 12 หน้า 1249-1254
คำสำคัญ
Acceptability, Side effects, desogestrel, Lynestrenol, Vaginal bleeding, Postpartum oral contraception