การศึกษาประสิทธิภาพของเจลว่านหางจระเข้ในการดูแลแผลหลังการทำเลเซอร์ 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียม
มนตรี อุดมเพทายกุล*, อุดมศักดิ์ บุญนริสรางกูร, เทพ เฉลิมชัย
Skin Center, Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand; Phone: +66-2-2594260; E-mail: umontree@gmail.com, toon.network@hotmail.com
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพทางคลินิกและความปลอดภัยของเจลว่านหางจระเข้ในการดูแลแผลหลังการทำเลเซอร์ 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียม
วัสดุและวิธีการ: อาสาสมัครจำนวน 30 คน ที่มีความเสื่อมสภาพของผิวระดับเล็กนอ้ ยถึงปานกลางตาม Glogau’s classification ที่ได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์ 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียม ภายหลังการทำเลเซอร์ผู้ป่วยจะได้รับเจลว่านหางจระเข้ทาที่บริเวณใบหน้าด้านหนึ่ง และใบหน้าอีกด้านที่เหลือจะทาด้วยยาหลอกซึ่งใช้วิธีการสุ่มจากผู้ช่วยการศึกษา มีการประเมินการวัดระดับความแดงทางคลินิกโดยแพทย์ วัดค่าระดับความแดงของผิว วัดค่าระดับความเข้มของสีผิว วัดค่าการสูญเสียนํ้าทางผิวหนัง วัดค่าปริมาณนํ้าที่ผิวหนัง การหายของแผลในแต่ละวัน การวัดระดับความพึงพอใจของอาสาสมัคร รวมทั้งอาการไม่พึงประสงค์ โดยมีการติดตามผลภายหลังการทำเลเซอร์ทันที, วันที่ 3, 7 และ 14 หลังทำเลเซอร์
ผลการศึกษา: เจลว่านหางจระเข้สามารถช่วยในการลดระดับความแดงทางคลินิก ลดค่าการสูญเสียนํ้าทางผิวหนัง และมีระดับความพึงพอใจในการรักษามากกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ (p≤0.05) แต่อย่างไรพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของค่ามัธยฐานของการหายของแผล (p = 0.11) รวมทั้งค่าระดับความแดงของผิว ค่าระดับความเข้มของสีผิว และค่าปริมาณนํ้าที่ผิวหนัง (p-value >0.05)
สรุป: เจลว่านหางจระเข้มีคุณสมบัติช่วยในการลดระดับความแดงทางคลินิกและลดค่าการสูญเสียนํ้าทางผิวหนังได้ดีภายหลังการทำเลเซอร์ 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียม ดังนั้นเจลว่านหางจระเข้อาจนำมาใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลแผลหลังการทำเลเซอร์ได้
 
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2561, December ปีที่: 100 ฉบับที่ 12 หน้า 1303-1308
คำสำคัญ
Aloe vera, Wound care, Fractional laser, Photothermolysis, Laser resurfacing