ประสิทธิผลของยาดอมเพอริโดนต่อการเพิ่มน้ำนมในสตรีหลังคลอดโดยการบีบน้ำนมด้วยมือณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
มณีนิล วรรณพัฒน์, สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ*, สาวิตรี สุวิกรม
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 270 Rama VI Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand; Telephone: +668 6996 8428 E-mail: suthut22@yahoo.com
บทคัดย่อ
บทนำ: น้ำนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดของทารก และยาดอมเพอริโดนสามารถเพ่มิ ปริมาณน้ำนมแม่ได้ แต่การนำไปใช้ยังมีข้อถกเถียงกัน การศึกษาวิจัยในอดีตส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้ าในการเก็บน้ำ นมแม่ แต่การบีบน้ำนมด้วยมือมีข้อดีกว่าเครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้ าบางประการ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาดอมเพอริโดนต่อการเพิ่มปริมาณน้ำนมในสตรีหลังคลอด
โดยการประเมินด้วยการบีบน้ำนมด้วยมือ
วิธีการศึกษา: การศึกษาแบบทดลองโดยผู้เข้าร่วมวิจัยไม่ทราบชนิดของยา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ สตรีหลังคลอดครรภ์ครบกำหนดที่คลอดปกติ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระหว่างวนั ที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จำนวน 50 คน ผู้เข้าร่วมวิจัยถูกสุ่มโดยวิธีจับสลากเข้าสู่กลุ่มที่ได้รับยาดอมเพอริโดนและยาหลอก กลุ่มละ 25 คน ทั้งสองกลุ่มได้รับยาครั้งแรกเมื่อครบ 24 ชั่วโมงหลังคลอด เก็บปริมาณน้ำนมโดยวิธีใช้มือบีบ การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi-square test และ Mann-Whitney U test โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษา: ค่ามัธยฐานปริมาณน้ำนมแม่ที่บีบได้จากสตรีหลังคลอดกลุ่มที่ได้รับยาดอมเพอริโดนและกลุ่มยาหลอกเมื่อเวลา 24 ชวั่ โมงหลงั คลอด ก่อนไดรั้บยาเท่ากบั 2 และ 1 มิลลิลิตร ตามลำดับ และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หลังจากนั้นน้ำนมแม่เพิ่มขึ้นทั้งสองกลุ่มเมื่อเวลา 48 ชั่วโมงหลังคลอดปริมาณน้ำนมแม่เท่ากับ 8 และ 3 มิลลิลิตร เมื่อเวลา 72 ชั่วโมงหลังคลอด ปริมาณน้ำนมแม่เท่ากับ 15 และ 10 มิลลิลิตร และเมื่อเวลา 96 ชั่วโมงหลังคลอด ปริมาณน้ำนมแม่เท่ากับ 35 และ 15 มิลลิลิตร ตามลำดับ ความแตกต่างของปริมาณน้ำนมแม่หลังได้รับยาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคญั ทางสถิติ (P < 0.05) โดยไม่พบอาการข้างเคียงใดๆ ของยาดอมเพอริโดนในสตรีหลังคลอดที่รับประทานยาดอมเพอริโดน
สรุป: ยาดอมเพอริโดนมีประสิทธิผลดีในการกระตุ้นการสร้างน้ำนมแม่ในระยะ 4 วันแรกหลังคลอดได้ดีกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อวัดปริมาณน้ำนมจากการใช้มือบีบเต้านม
 
ที่มา
รามาธิบดีเวชสาร ปี 2561, January-March ปีที่: 41 ฉบับที่ 1 หน้า 17-26
คำสำคัญ
Domperidone, Breastfeeding, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ยาดอมเพอริโดน