การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล และต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของการฉีดสีวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดง โรงพยาบาลศิริราช
วรัญญา แซ่ฮ้อ*, สุวิณี วิวัฒน์วานิช
หน่วยตรวจสวนหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผล และต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของการฉีดสีวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือและที่ขาหนีบ จำแนกเป็น 3 ระยะของการทำหัตถการ กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย 1) ข้อมูลต้นทุน 2) พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 36 คน และ 3) ผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดสีวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 60 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 2 ชุด คือ แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล และแบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาล ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา .90 และ .89 ตามลำดับ ทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือได้ค่า 0.94 เก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนจากแหล่งทุติยภูมิ เก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสังเกตและบันทึกปริมาณเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล และการตอบแบบประเมินคุณภาพชีวิต EQ-5D วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า 1) อัตราส่วนต้นทุน-ประสิทธิผลของผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดสีวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงระยะหลังทำหัตถการ 2 ชั่วโมง ที่ข้อมือมีค่า 155,036.47 บาท/หน่วยประสิทธิผล มีคะแนนอรรถประโยชน์ 79.55 และที่ขาหนีบมีค่า 4,025,357.33 บาท/หน่วยประสิทธิผล มีคะแนนอรรถประโยชน์ 74.83 ส่วนระยะหลังทำหัตถการ 24 ชั่วโมง ที่ข้อมือมีค่า 124,978.38 บาท/หน่วยประสิทธิผล มีคะแนนอรรถประโยชน์ 98.59 และที่ขาหนีบมีค่า 134,178.58 บาท/หน่วยประสิทธิผล มีคะแนนอรรถประโยชน์ 93.45 2) ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของการฉีดสีวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือมีค่า 1,144.02 บาท และที่ขาหนีบมีค่า 1,230.40 บาท จำแนกตามระยะการทำหัตถการ พบว่า ระยะขณะทำหัตถการมีต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลมากที่สุด รองลงมา คือ ระยะหลังทำหัตถการ และระยะก่อนทำหัตถการมีค่าน้อยที่สุด
 
ที่มา
วารสารกองการพยาบาล ปี 2560, January-April ปีที่: 44 ฉบับที่ 1 หน้า 23-40
คำสำคัญ
cost-effectiveness, ต้นทุนประสิทธิผล, nursing activities based costing, ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาล, percutaneous coronary diagnostic and interventional, การฉีดสีวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ