ประสิทธิผลของการรักษาด้วยยาทาเทอร์ราไมซินออยเม้นท์ ครั้งเดียวเทียบกับโซฟราเด็กซ์ ในผู้ป่วยโรคหูชั้นนอกอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
วิลาภรณ์ ภักดีดินแดน*, ญาณิตา รัชนิวัต
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 อิเล็กทรอนิกส์; Email: nongyuiyui@gmail.com
บทคัดย่อ
บทนำ : ในปัจจุบันมีผู้ป่วยหูอักเสบชั้นนอกจำนวนมาก โดยการรักษาในปัจจุบันเป็นการใช้ broad spectrum antibiotic ear drop วันละ 4 ครั้ง ซึ่งวิธีการบริหารยาทำด้วยตัวผู้ป่วยเอง ผู้ป่วยอาจทำได้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบตามเวลา
วัตถุประสงค์: ศึกษาประสิทธิผลของการรักษาด้วยยาทาเทอร์ราไมซินออยเม้นท์ เพียงครั้งเดียว เทียบกับยาหยอดหูโซฟราเด็กซ์ หยอดหูวันละ 4 ครั้งทุกวันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ในผู้ป่วยหูชั้นนอกอักเสบแบบน้อยและปานกลาง
วัสดุและวิธีการศึกษา: ทำการสุ่มจ่ายยาในผู้ป่วยหูชั้นนอกอักเสบ (จำนวน 86 คน) โดยการจับฉลากแบ่งเป็นสองกลุ่ม (unblinded randomized controlled trials) กลุ่มที่ 1 (ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา ด้วย โซฟราเด็กซ์) จำนวน 42 ราย และกลุ่มที่ 2 (ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเทอร์ราไมซินออยเม้นท์) จำนวน 44 ราย ทำการติดตามการรักษาที่ 1 สัปดาห์ ทำการบันทึกอาการ เพาะเชื้อรูหูและถ่ายภาพรูหู ทำการวิเคราะห์ทั้งแบบ Per-protocol และ Intention-to-treat
ผลการศึกษา: ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในผลการตอบสนองต่อการรักษาทั้งสามอาการคือ ปวด บวมแดง และ สารคัดหลั่งที่ไหลออกจากหูในกลุ่มได้รับการรักษาด้วยเทอร์ราไมซินออยเม้นท์ เทียบกับกลุ่มที่รักษาด้วยโซฟราเด็กซ์วันละ 4 ครั้ง ทั้งการวิเคราะห์แบบ Per-protocol (p-value = 0.893) และ Intention-to-treat (p-value=0.256)
สรุป: การรักษาด้วย เทอร์ราไมซินออยเม้นท์ ครั้งเดียว ได้ผลการรักษาไม่ด้อยไปกว่า โซฟราเด็กซ์ ในผู้ป่วยโรคหูชั้นนอกอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ชนิดน้อยถึงปานกลาง โดยการบริหารยาด้วยเทอร์ราไมซินออยเม้นท์ ครั้งเดียว มีข้อได้เปรียบคือสะดวกกว่า โดยหยอดยาครั้งเดียวโดยแพทย์
 
ที่มา
วารสารหู คอ จมูก และใบหน้า ปี 2560, January-June ปีที่: 18 ฉบับที่ 1 หน้า 33-43
คำสำคัญ
Terramycin, otitis externa, sofradex