การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคไขสันหลังและเยื่อหุ้มโป่งออกที่กระดูกสันหลังระดับบั้นเอวและกระเบนเหน็บเปรียบเทียบกับเด็กปกติ
ภคพล ใสสะอาด, พิษณุ มหาวงศ์*, นงลักษณ์ บุญชูดวง, วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ, ภาควิชาศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตและศึกษาปัจจัยที่มีผลกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคไขสันหลังและเยื่อหุ้มโป่งออกที่กระดูกสันหลังระดับบั้นเอวและกระเบนเหน็บ
ผู้ป่วยและวิธีการศึกษา: ใช้วิธีการศึกษาแบบ Cross sectional โดยให้ตอบแบบสอบถามทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ดูแล เทียบกับเด็กปกติ ในช่วงระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ซึ่งผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 2 ถึง 18 ปี และตัวแบบสอบถามคุณภาพชีวิตใช้ฉบับสากลที่เป็นภาษาไทย และทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยเด็กโรคไขสันหลังและเยื่อหุ้มโป่งออกที่กระดูกสันหลังระดับบั้นเอวและกระเบนเหน็บมีคุณภาพชีวิตลดต่ำลงในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และการเรียน โดยปัจจัยที่มีผลที่สำคัญได้แก่ระดับการศึกษา การทำงานของกระเพาะปัสสาวะ การทำงานของลำไส้การเคลื่อนไหวและปัจจัยการพึ่งพาผู้ดูแล
สรุป: ผู้ป่วยเด็กโรคไขสันหลังและเยื่อหุ้มโป่งออกที่กระดูกสันหลังระดับบั้นเอวและกระเบนเหน็บ
มักต้องการความช่วยเหลือหลายด้าน ดังนั้นการดูแลคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย อารมณ์
สังคมและการเรียนของผู้ป่วยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
 
 
ที่มา
วารสารยูโร ปี 2561, July-December ปีที่: 39 ฉบับที่ 2 หน้า 10-19
คำสำคัญ
Quality of life, children, คุณภาพชีวิต, ผู้ดูแล, เด็ก, care giver, คุณภาพชี่วิต, lumbosacral, myelomeningocele, บั้นเอวและกระเบนเหน็บ, โรคไขสันหลังและเยื่อหุ้มโป่งออก