โปรแกรมออกกำลังกายตารางเก้าช่องต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวาน
สิริลักษณ์ วิสิฐศิริกุล
โรงพยาบาลดารารัศมี
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของโปรแกรมออกกำลังกายตารางเก้าช่องต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเบาหวาน
วัสดุและวิธีการ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางถึงมาก โรงพยาบาลดารารัศมี จำนวน 60 คน แบ่งอย่างง่ายกลุ่มละ 30 คน ก่อนและหลังวิจัย ทั้งสองกลุ่มถูกประเมินด้วยแบบสอบถาม Beck Depression Inventory IA (BDI-IA) กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกายตารางเก้าช่อง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ จำนวน 24 ครั้ง เสริมจากกระบวนการรักษาปกติ ส่วนกลุ่มควบคุมจะได้รับการดูแลรักษาตาม ปกติ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ Chi-square, Paired t-test และ Independent t-test
ผล ลักษณะทั่วไป และคะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินภาวะซึมเศร้าก่อนการวิจัยของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน หลังออกกำลังกายคะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศร้าของกลุ่มที่ออกกำลังกายตารางเก้าช่อง (15.2, SD = 2.5) ตํ่ากว่ากลุ่มควบคุม (21.0, SD = 2.9)
สรุป การออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องน่าจะมีประโยชน์ในการช่วยลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวาน
 
ที่มา
Rajanukul Institute Journal ปี 2560, July-December ปีที่: 32 ฉบับที่ 2 หน้า 44-54
คำสำคัญ
Depression, Diabetes mellitus, โรคเบาหวาน, ภาวะซึมเศร้า, 9-square-table exercise, ตารางเก้าช่อง