การใช้ยา misoprostol อมใต้ลิ้นกับยาหลอกในผู้ป่วยที่มีผลตรวจกล้องส่องขยายทางช่องคลอดเป็น unsatisfactory
ศศิธร วงศ์อาจ*, มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา, สุกานดา มหาวีรวัฒน์
Department of Obstetrics and Gynecology, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen, 40000, Thailand, Phone: (043)232555, E-mail: Sasitorn.wongart@gmail.com
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยา misoprostol 200 ไมโครกรัม อมใต้ลิ้นในการเปลี่ยนแปลงผลตรวจกล้องส่องขยายทางช่องคลอดจาก unsatisfactory เป็น satisfactory
วัสดุและวิธีการศึกษา: ผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน 42 คน ที่ผลตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติและผลตรวจกล้องส่องขยายทางช่องคลอดเป็น unsatisfactory ที่เข้ามาตรวจที่ colposcopic clinic รพ.ขอนแก่น ในช่วงเดือนกันยายน 2559 ถึง มิถุนายน 2560 ได้รับการสุ่ม เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับยา misoprostol อมใต้ลิ้น และกลุ่มที่ได้รับยาหลอกอมใต้ลิ้นเป็นเวลา 2 ชม. โดยเปรียบเทียบความสามารถในการเปลี่ยนปากมดลูกจาก unsatisfactory เป็น satisfactory
ผลการวิจัย: ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่มมีลักษณะพื้นฐานไม่แตกต่างกัน ผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มที่ได้รับ misoprostol มีอัตราการเปลี่ยนปากมดลูกจาก unsatisfactory เป็น satisfactory มากกว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ร้อยละ 80.9 กับร้อยละ 38.1, p = 0.011, RR = 2.1, 95% CI 1.18-3.80) โดยไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง
สรุป: ยา misoprostol 200 ไมโครกรัม อมใต้ลิ้นเป็นเวลา 2 ชม. ก่อนส่องกล้องขยายทางช่องคลอด มีความสามารถในการเปลี่ยนปากมดลูกจาก unsatisfactory เป็น satisfactory ในผู้เข้าร่วมวิจัยที่ตรวจพบความผิดปกติของปากมดลูกได้
 
ที่มา
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2561, July ปีที่: 26 ฉบับที่ 3 หน้า 198-204
คำสำคัญ
Unsatisfactory colposcopy, abnormal pap smear, sublingual misoprostol, ผลส่องกล้องขยายทางช่องคลอดไม่เป็นที่น่าพอใจ, ผลตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ, ยาไมโซพรอสตอลอมใต้ลิ้น