ต้นทุนต่อหน่วยรายบริการทันตกรรม ย้อนหลัง 3 ปี เปรียบเทียบอัตราค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2559 และอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
บุญเกียรติ วัฒนเรืองรอง
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
บทคัดย่อ
                การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการทันตกรรมโรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2559 โดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูลใบเบิกฎีกาจ่ายเงินดือนและเงินสวัสดิการอื่นๆ ข้อมูลในโปรแกรม inventory ข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ข้อมูลค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ทันตกรรม ข้อมูลการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทันตกรรม ข้อมูลค่าจ้างเอกชนทำแล็บฟันเทียม ข้อมูลปริมาณการให้บริการทันตกรรมจากโปรแกรม Hosxp จำแนกประเภทการบริการทันตกรรมตามการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง การศึกษาพบว่า สัดส่วนต้นทุนค่าแรง : ต้นทุนค่าวัสดุ: ต้นทุนค่าลงทุน ในงบประมาณปี 2557 เท่ากับ 54.06 : 8.34 : 37.60 ปี 2558 เท่ากับ 56.49 : 9.68 : 33.82 และปี 2559 เท่ากับ 58.17 : 10.90 : 30.93 ส่วนต้นทุนต่อหน่วยรายบริการทันตกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก คืองานฟันเทียมติดแน่นชนิด Fixed Bridge 3-5 Unit รองลงมาคือ งานใส่ฟันเทียมทั้งปากและฟันเทียมฐานโลหะชนิดถอดได้ > 5 ซี่ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนกับอัตราค่าบริการของกรมบัญชีกลางโดยวิธี ratio of cost to charge (RCC) พบว่าอัตราส่วนต้นทุนทันตกรรมต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ (RCC <1) 3 อันดับแรก คือ งานเคลือบหลุมร่องฟัน การเจาะถุงหนองภายในช่องปากและงาน root planning/curettage เท่ากับ 0.37, 0.55 และ 0.56 ตามลำดับ ส่วนอัตราส่วนต้นทุนทันตกรรมที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ (RCC >1) 3 อันดับแรก คือ งานทันตรัรงสี ฟันปลอมติดแน่นชนิด Crown และ torectomy, ostectomy of maxilla เท่ากับ 2.37, 1.73 และ 1.63 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข งานทัตรังสีมีต้นทุนทันตกรรมสูงกว่าอัตราค่าบริการ 1.58 เท่า และงานเคลือบหลุ่มร่องฟัน มีต้นทุนทันตกรรมต่ำกว่าอัตราค่าบริการ 3.71 เท่า
 
ที่มา
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปี 2561, May-June ปีที่: 27 ฉบับที่ 3 หน้า 552-561
คำสำคัญ
ต้นทุนต่อหน่วยบริการ, itemized unit cost, บริการทันตกรรม, dental services, Comptroller General’s Department, Ministry of Public Health, กรมบัญชีกลาง, กระทรวงสาธารณสุข