การวิเคราะห์ต้นทุนการคลอดปกติของแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน ปีงบประมาณ 2558 กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด
เสวภา ชาวนา*, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, ยศพล เหลืองโสมนภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อวิเคราะห์ต้นทุนการคลอดปกติของหญิงแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด ปี งบประมาณ 2558 ในมุมมองผู้ให้บริการ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแบบย้อนหลัง ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนรวมการดูแลการคลอดปกติของแรงงาน-ต่างด้าวผู้ประกันตน จำนวน 84 ราย มีต้นทุนรวม 887,372.92 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนค่าดำเนินการ 829,543.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.49 ต้นทุนค่าวัสดุ 23,622.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.66 ต้นทุนค่าลงทุน 34,207.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.85 อัตราส่วนของต้นทุนพบว่า ต้นทุนค่าแรง : ต้นทุนค่าวัสดุ : ต้นทุนค่าลงทุน คือ 35.12 : 1 : 1.45 ต้นทุนต่อหน่วยการคลอดปกติของแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตนเท่ากับ 10,563.96 บาท/ราย ต้นทุนรายโรคต่อวันนอนเท่ากับ 3,841.44 บาท/ราย/วันนอน เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของต้นทุนการคลอดปกติของแรงงาน-ต่างด้าวผู้ประกันตน ต่อค่าใช้จ่ายที.ได้รับการจัดสรรในการให้บริการผู้ป่ วย (Reimbursement expense ratio) พบว่าอัตราส่วนต้นทุนต่อรายรับหรือการได้รับจัดสรรค่าบริการน้อยกว่า 1 แสดงว่าโรงพยาบาลได้รับเงินจากการจัดสรรค่าบัตรประกันสุขภาพ รายหัวที่ได้ต่ำกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปนำเสนอต่อกลุ่มงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาระค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลต้องแบกรับและเสนอให้มีการปรับการจ่ายเงินค่าบริการคลอดของแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตนให้หน่วยบริการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาบัตรประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
 
ที่มา
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปี 2561, September-October ปีที่: 27 ฉบับที่ 5 หน้า 927-935
คำสำคัญ
การคลอด, ต้นทุน, Hospital Care Cost, normal delivery, migrant workers, Ko Chang Hospital, แรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน, โรงพยาบาลเกาะช้าง