คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและญาติผู้ดูแล
วารุณี มีเจริญ*, ฐิติกานต์ กาลเทศ, กัลยา นุตระ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดและญาติผู้ดูแลและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดและของญาติผู้ดูแล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและญาติผู้ดูแลที่คัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด จำนวนกลุ่มละ 68 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล และเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้านทุกด้านยกเว้นด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและของญาติผู้ดูแลอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดและของญาติผู้ดูแลไม่มีความสัมพันธ์กัน (r = .18) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการประเมินระดับคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการรักษาด้วยเคมีบำบัด จะทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพวางแผนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลให้เหมาะสมกับช่วงเวลาต่อไป
 
ที่มา
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปี 2561, October - December ปีที่: 36 ฉบับที่ 4 หน้า 52-61
คำสำคัญ
Quality of life, chemotherapy, คุณภาพชีวิต, Cancer patients, ผู้ป่วยมะเร็ง, เคมีบำบัด, คุณภาพชี่วิต, family caregivers, ญาติผู้ดูแล