คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย
ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์*, วรัญญา มณีรัตน์, กรรณิการ์ เทพกิจ, อนัญญา เหล่ารินทอง, พัชรินทร์ วินยางค์กูล
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุชาติพันธุ์ จำนวน 408 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลกฉบับภาษาไทย และการสนทนากลุ่ม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตด้วย สถิติพรรณนา ส่วนข้อมูลนำมาวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา
 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.10) และมีอายุระหว่าง 60-69 ปี (ร้อยละ 75.7) มีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 85.47, S.D.= 11.63) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านร่างกาย (X̅= 22.70, S.D. = 3.67) ด้านจิตใจ (X̅= 20.58, S.D. = 3.52) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม (X̅ = 10.96, S.D. = 2.32) และด้านสิ่งแวดล้อม (X̅ = 24.32, S.D. = 4.51) อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน
 
ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพิ้นฐานในการวางแผนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
 
ที่มา
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปี 2561, October - December ปีที่: 36 ฉบับที่ 4 หน้า 74-82
คำสำคัญ
Quality of life, คุณภาพชีวิต, elderly, ผู้สูงอายุ, คุณภาพชี่วิต, ethnic, ชาติพันธุ์