การศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมการจัดการดูแลช่องปากด้วยตนเอง ต่อเยื่อบุช่องปากอักเสบและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอภายหลังการได้รับรังสีรักษา
อภิญญา กุลทะเล*, วรุณศิริ ปราณีธรรม
Collage of Nursing and Health, Suansunandha Rajabhat University
บทคัดย่อ
                การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่อ เยื่อบุช่องปากอักเสบ คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการฉายรังสี การศึกษาวิจัยกึ่งทดลองแบบ หนึ่งกลุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสี 23 ราย ได้รับการพยาบาล ตามโปรแกรมการจัดการดูแลช่องปากด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Paired t-test ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการฉายรังสีหลังเข้าโปรแกรมการจัดการดูแลช่องปากด้วยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย ของเยื่อบุช่องปากอักเสบ และคุณภาพชีวิ ตด้านภาพรวม ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.005)
 
 
ที่มา
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปี 2561, July- September ปีที่: 41 ฉบับที่ 3 หน้า 32-43
คำสำคัญ
Quality of life, Head and neck cancer, Radiotherapy, มะเร็งศีรษะและคอ, คุณภาพชีวิต รังสีรักษา, program for oral care self-management oral mucositis, โปรแกรมการจัดการดูแลช่องปากด้วยตนเอง, เยื่อบุช่องปากอักเสบ