ความพึงพอใจและความสวยงามของแผลผ่าตัดทำหมันระหว่างการลงแผลในสะดือ และใต้สะดือ: การศึกษาแบบสุ่ม
วัชรินทร์ เฉิดฉิ้ม*, ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล, ชยันตร์ธร ปทุมมานนท์
กลุ่มงานสูตินรีเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้า 38 ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 3931 9666 โทรสาร +66 3931 1511
บทคัดย่อ
บทนำ: การลงแผลผ่าตั ดในสะดือ (Intra-umbilical) มั กนิยมทำในการผ่าตั ดส่องกล้ อง แบบแผลเดียว หลังแผลหายมองไม่เห็นแผลเมื่อเทียบกั บการลงแผลใต้สะดือ (Infra-umbilical) แต่การทำหมั นหลั งคลอดยังคงลงแผลใต้สะดือ เหตุใดจึงไม่ลงแผล ทำหมันหลังคลอดในสะดือเช่นเดียวกับการทำผ่าตัดส่องกล้องแผลเดียว
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบความพึ งพอใจ ความสวยงาม และภาวะแทรกซ้อน ในการทำหมันหลังคลอดระหว่างการลงแผลในสะดือและใต้สะดือ
วิ ธีการศึกษา: การศึกษาแบบสุ่มโดยการจั ดผู้ป่วยเข้ากลุ่มด้วยวิธีการสุ่มที่แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี ในผู้ป่วยที่ต้ องการทำหมันหลังคลอด จำนวน 58 คน โดยการลงแผลผ่าตัดสองวิธี คือ ในสะดือ จำนวน 29 คน และใต้สะดือ จำนวน 29 การผ่าตัดทำโดยสูตินรีแพทย์เพียงหนึ่งท่าน โดยใช้ การระงับปวดแบบฉีดยาสลบเข้าหลอดเลือด จากนั้นประเมินความพึงพอใจและ ความสวยงามของแผลผ่าตัดด้วย Patient and observer scar assessment score (POSAS) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแผลผ่าตัด กับผิวหนังบริเวณที่ปกติที่ 1 สัปดาห์หลังคลอดโดยตัวผู้ ป่ วยเองและแพทย์ ที่ไม่ใช่ผู้ผ่าตัดใช้สถิติ t test และการเปรียบเทียบการติดเชื้อของแผลผ่าตั ดที่ 1 สัปดาห์ และภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัด 1 สัปดาห์หลังคลอด ใช้สถิติ Exact probability test
ผลการศึกษา: ความพึ งพอใจและความสวยงามที่ประเมิ นโดยแพทย์ ที่ไม่ใช่ผู้ ผ่ าตั ดเมื่อเปรียบเทียบกั บผิวหนั งบริเวณที่ปกติพบว่า การผ่ าตั ดลงแผลในสะดือดีกว่า อย่ างมีนัยสำคั ญ(6.8 ± 1.5 และ 12.5 ± 5.0; P < .001) ซึ่งสอดคล้ องกั บการประเมิ นโดยผู้ป่ วย (6.5 ± 1.2 และ 15.4 ± 5.0; P < .001)
สรุป: การทำหมั นหลังคลอดโดยลงแผลในสะดือสามารถทำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ผลความพึงพอใจและความสวยงามดีกว่าการลงแผลใต้สะดือ
 
 
ที่มา
รามาธิบดีเวชสาร ปี 2562, January-March ปีที่: 42 ฉบับที่ 1 หน้า 1-9
คำสำคัญ
ความพึงพอใจ, หลังคลอด, Sterilization, POSTPARTUM, Aesthetics, ทำหมัน, แผลผ่าตัด, สะดือ, ความสวยงาม, Skin Incision, Umbilicus