ความปวด ความสามารถในการทำกิจกรรม และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าและข้อสะโพก: การศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัด
นันทิกานต์ แสงทอน, สุภาพ อารีเอื้อ*, พิชญ์ประอร ยังเจริญ, วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, E-mail: suparb.are@mahidol.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยายแบบศึกษาเปรียบเทียบไปข้างหน้า เพื่อศึกษาความปวด ความสามารถในการทำกิจกรรมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก ก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด 6 สัปดาห์ ในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นปที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยในและภายหลังได้รับการผ่าตัด 6 สัปดาห์ ที่มาติดตามการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ และแผนกผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์พิเศษ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 95 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า ดำเนินการวิจัย หลังกลุ่มตัวอย่างลงนามเข้าร่วมการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม แบบประเมินความปวด แบบประเมินดัชนีบาร์เทลเอดีแอล แบบสอบถามคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคสะโพกและข้อเข่าเสื่อม เก็บข้อมูลขณะผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลก่อนผ่าตัด ก่อนจำหน่ายกลับบ้าน และ 6 สัปดาห์หลังผ่าตัดขณะติดตามการรักษาที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคกระดูกและข้อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและสถิติที ผลการวิจัย พบว่า ความปวดหลังผ่าตัดในระยะก่อนจำหน่ายกลับบ้านและหลังผ่าตัด 6 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับคุณภาพชีวิตก่อนและหลังผ่าตัด 6 สัปดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ความสามารถในการทำกิจกรรมก่อนและหลังผ่าตัด 6 สัปดาห์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาครั้งนี้ช่วยให้ทีมสุขภาพเข้าใจการเปลี่ยนแปลงความปวด และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดดังกล่าว และควรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงความปวด ความสามารถในการทำกิจกรรม และคุณภาพชีวิตในระยะยาวนาน กว่า 6 สัปดาห์หลังผ่าตัด
 
ที่มา
รามาธิบดีพยาบาลสาร ปี 2562, January-April ปีที่: 25 ฉบับที่ 1 หน้า 74-86
คำสำคัญ
Quality of life, pain, Knee osteoarthritis, คุณภาพชีวิต, ความปวด, กระดูกสะโพกหัก, Physical activity, ข้อเข่าเสื่อม, Hip fracture, คุณภาพชี่วิต, ความสามารถในการทำกิจกรรม