ผลของการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานต่อสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในสตรีที่มีกลุ่มอาการอ้วนลงพุง
กนกทิพย์ สว่างใจธรรม*, เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล, อรณิช วิมลรัตน์, สรายุธ มงคล
สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
บทคัดย่อ
ที่มาและความสำคัญ: กลุ่มอาการอ้วนลงพุงเป็นปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมกับการทำงานที่ผิดปกติของร่างกายทั้งด้านการลดลงของสมรรถภาพทางกายและความสามารถในการทรงตัว การออกกำลังกายเป็นวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพได้
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานต่อสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในสตรีที่มีกลุ่มอาการอ้วนลงพุง
วัสดุและวิธีการ: อาสาสมัครเพศหญิง อายุระหว่าง 30-50 ปี จำนวน 51 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 25 ราย และกลุ่มทดลอง 26 ราย ได้รับการทดสอบด้วยการเดินหกนาที การวัดแรงบีบมือ การวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง การวัดความยืดหยุ่นของข้อไหล่ ความยืดหยุ่นของหลังและขา การวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย และการทดสอบการทรงตัวด้วย time up and go test ก่อนและหลังการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยาน วันละ 60 นาที 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 8 สัปดาห์
ผลการศึกษา: พบว่าระยะทางที่เดินในภายใน 6 นาที แรงบีบมือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง ความยืดหยุ่นของข้อไหล่ ความยืดหยุ่นของหลังและขา และการทรงตัวของผู้ที่มีกลุ่มอาการอ้วนลงพุงเพศหญิงก่อนและหลังการออกกำลังกายมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ภายในกลุ่มทดลอง
สรุปผลการศึกษา: สามารถสรุปได้ว่าการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในผู้ที่มีกลุ่มอาการอ้วนลงพุงเพศหญิงได
 
ที่มา
Journal of Associated Medical Sciences ปี 2560, January ปีที่: 50 ฉบับที่ 1 หน้า 123-131
คำสำคัญ
Balance, การทรงตัว, Physical fitness, สมรรถภาพทางกาย, Metabolic syndrome, exercise by bicycle’s inner tube, กลุ่มอาการอ้วนลงพุง, การออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยาน