ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการทำกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้ยาต้านการอักเสบกับการใช้ยาต้านการอักเสบอย่างเดียวในผู้ป่วยเอ็นข้อไหล่อักเสบ
Kingkaew Pajareya*, นวพร ชัชวาลพาณิชย์, สมลักษณ์ เพียรมานะกิจ, จันทร์จิรา เกิดวัน, พัชรินทร์ พุทธรักษา, ญาณณี วงศรานุชิต, กิ่งแก้ว ปาจรีย์, จันทร์จิรา เกิดวัน, ญาณณี วงศรานุชิต, นวพร ชัชวาลพาณิชย์, พัชรินทร์ พุทธรักษา, สมลักษณ์ เพียรมานะกิจ
Department of Rehabilitation Medicine, 9th floor Srisungwan Building, Siriraj Hospital, Bangkok 10700, Thailand
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการทำกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้ยาต้านการอักเสบกับการใช้ยาต้านการอักเสบอย่างเดียวในผู้ป่วยเอ็นข้อไหล่อักเสบ วิธีการ: คัดเลือกผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อไหล่อักเสบตามเกณฑ์ที่กำหนด แล้วสุ่มให้เข้ากลุ่มรับการรักษานาน 3 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมรับประทานยา Ibuprofen กลุ่มที่ศึกษาได้รับยา ibuprofen ร่วมกับการทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 3, 6, 12 และ 24 ความสำเร็จในการรักษาประเมินจากแบบสอบถาม The Numeric Shoulder Pain and Disability Index (ภาคภาษาไทย) และ global rating of improvement นำตัวแปรทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกันด้วยวิธี intention to treat analysis. ผลการศึกษา: เมื่อครบ 3 สัปดาห์ พบว่าร้อยละ 35.0 (21 รายจากจำนวน 60 ราย) ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาประสบความสำเร็จในการรักษา มากกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งประสบความสำเร็จร้อยละ 18.6 (11 รายจากจำนวน 59 ราย) คิดเป็นร้อยละ 16.4 (ค่าร้อยละ 95 ของความเชื่อมั่น = ร้อยละ 4.0 - 31.3, ค่า p = 0.044) เมื่อติดตามครบ 6 สัปดาห์ อัตราความสำเร็จของกลุ่มศึกษามากกว่ากลุ่มควบคุมร้อยละ 19.1 (ค่าร้อยละ 95 ของความเชื่อมั่น = ร้อยละ 4.0 – 36.1, ค่า p = 0.046) สรุป: การศึกษานี้สนับสนุนการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเอ็นข้อไหล่อักเสบ
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2547, May ปีที่: 87 ฉบับที่ 5 หน้า 473-480
คำสำคัญ
Adhesive capsulitis, Non-steroidal anti-inflammatory drugs, Physical Therapy, Randomised controlled trial