ประสิทธิผลของบอระเพ็ดในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
ชวัญญา แสงสุวรรณ, สุทธิพล อุดมพันธุรัก, สาธิต วรรณแสง, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
Department of Medicine, Siriraj Hospital, Bangkok 10700, Thailand. Phone& Fax: 0-2412-5994, E-mail: sivth@mahidol.ac.th
บทคัดย่อ
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาประสิทธิผลของการรักษาโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ที ่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยารับประทานและไม่ยินยอมรับการรักษาด้วยอินสุลินจำนวน 40 คนโดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มแบบสุ่ม ผู้ป่วยจำนวน 20 คนได้รับการรักษาเดิมที่เคยได้รับร่วมกับบอระเพ็ดขนาด 1 กรัมรับประทานวันละ 3 ครั้งติดต่อกันนาน 6 เดือน ส่วนผู้ป่วยอีก 20 คนได้รับการรักษาเดิมที่เคยได้รับร่วมกับยาหลอก ลักษณะของพื้นฐานและความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าระดับน้ำตาลในพลาสมาและระดับของ glycosylated hemoglobin ภายหลังได้รับบอระเพ็ดไม่ลดลงจากระดับก่อนได้รับบอระเพ็ด และไม่น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก ผู้ป่วย 2 ราย (ร้อยละ 20) ที่ได้รับบอระเพ็ดมีผลทางซ้อนที่ตับ ผู้ป่วยที่ได้รับบอระเพ็ดมีน้ำหนักตัวลดลงและมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้น การศึกษานี้แสดงว่าบอระเพ็ดไม่มีประสิทธิผลในการรักษาโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยารับประทานและไม่ยินยอมรับการรักษาด้วยอินสุลินโดยอาจมีผลข้างเคียงต่อตับ
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2547, May ปีที่: 87 ฉบับที่ 5 หน้า 543-546
คำสำคัญ
Diabetes mellitus, Tinospora crispa