การศึกษาเปรียบเทียบการให้ความเย็นแก่มดลูกเพื่อลดการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดคลอด
น้ำผึ้ง นวศิโรดม*, อุษณีย์ สังคมกำแหง, ธนนิตย์ สังคมกำแหง
Department of Obstetrics and Gynecology, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen 40000, Thailand, Phone: (043) 2373311, E-mail: honey_md34@hotmail.com
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์:  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการให้ความเย็นแก่มดลูกเพื่อลดการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดคลอดเปรียบเทียบกับการ ผ่าตัดคลอดแบบมาตรฐาน
วัสดุและวิธีการ:  สตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับการผ่าตัดคลอดที่โรงพยาบาลขอนแก่นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 แบ่งอาสาสมัครออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกจำนวน 80 ราย ห่อมดลูกด้วยผ้าชุบน้ำเกลือเย็นระหว่างการเย็บมดลูก เป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาที กลุ่มที่สองจำนวน 80 ราย รับการผ่าตัดคลอดแบบมาตรฐาน
ผลการศึกษา:   การให้ความเย็นแก่มดลูกระหว่างผ่าตัดคลอดสามารถลดการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดคลอดได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับการผ่าตัดคลอดแบบมาตรฐาน ลดการเสียเลือดเฉลี่ย 220 มิลลิลิตร (252.8 ± 133.8 กับ 472.9 ± 201.8 มิลลิลิตร, p < 0.001) ลดการใช้ยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ร้อยละ 1.3 กับร้อยละ 10,  p = 0.02) ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (3.0 ± 0.5 กับ 3.2 ± 0.7 วัน, p = 0.01) ส่วนอุบัติการณ์การตก เลือดหลังคลอดไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และไม่พบว่าเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำขณะผ่าตัด
สรุป:  การให้ความเย็นแก่มดลูกช่วยลดการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดคลอด
 
ที่มา
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2562, January ปีที่: 27 ฉบับที่ 1 หน้า 47-53
คำสำคัญ
Cesarean section, Postpartum hemorrhage, การผ่าตัดคลอด, ภาวะตกเลือดหลังคลอด, Uterine cooling, การให้ความเย็นแก่มดลูก